Konačne rang liste kandidata koji su polagali kvalifikacioni ispit u prvom upisnom roku

Ispod možete skinuti konačnu rang listu kandidata koji su polagali kvalifikacioni ispit u prvom upisnom roku održanom 03.07.2017. godine na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

Konačne rang liste Prirodno-matematički fakultet

Ispod je i obavještenje o upisu.

Dobro došli na Prirodno-matematički fakultet.

ZA UPIS NA PRVU GODINU STUDIJA KANDIDATA KOJI SU STEKLI USLOV ZA UPIS U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA NA PRIRODNO-MATEMATIČKOM FAKULTETU TRAJE OD 10.07.2017.DO 14.07.2017.GOD. i OD 21.08.2017.do 25.08.2017.ZA UPIS JE POTREBNO:

  • LJEKARSKO UVJERENJE
  • DVIJE FOTOGRAFIJE VELIČINE 4×6 cm. (NAGLASITI DA JE FOTOGRAFIJA ZA INDEKS)
  • UPLATA ZA TROŠKOVE STUDIJA
  • UPISNI MATERIJAL ( upisni materijal kupiti u skriptarnici na Tehnološkom fakultetu)

NAPOMENA: PRILIKOM KUPOVINE UPISNOG MATERIJALA TRAŽITI MATERIJAL U ZAVISNOSTI PO KOM JE OSNOVU PRIMLJEN KANDIDAT (SAMOFINANSIRANJE  ILI STUDIJ NA TERET BUDŽETA TK) ZBOG UPLATNICA KOJE ĆE TAKOĐE BITI U UPISNOM MATERIJALU. UPISNI MATERIJAL TREBA BITI PRAVILNO POPUNJEN I SAMO ĆE SE TAKAV PRIMATI.U PROTIVNOM ISTI SE VRAĆA.

KANDIDATI SU DUŽNI I U INDEKS ZALIJEPITI FOTOGRAFIJU  NA MJESTU KOJE JE PREDVIĐENO ZA TO.

UPLATITI

  • REDOVNI STUDENTI KOJI SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA TK PLAĆAJU PARTICIPACIJU U TROŠKOVIMA STUDIJA U AK.2017/18 GOD. U VISINI OD 100, 00 KM + 4 ,00 KM  ( OSIGURANJE STUDENTA), PO SEMESTRU
  • UKUPNO 104,00 KM
  • REDOVNI STUDENTI KOJI SE SAMI FINANSIRAJU (SVP) U AK.2017/18.GODINI PLAĆAJU ŠKOLARINU U VISINI OD  750,00 KM +4,00 KM ( osiguranje studenta) tj. UKUPNO 754,00 KM

REDOVNI STUDENTI KOJI SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA TK I  REDOVNI STUDENTI KOJI  SE SAMI FINANSIRAJU (SVP), A KOJI PRIPADAJU KATEGORIJI LICA IZ ČLANA 20. stav 1 ZAKONA O DOPUNSKIM PRAVIMA BRANITELJA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA (Službene novine TK broj:5/12, i 5/14 ) U AK.2016/2017.GODINI PLAĆAJU 50% IZNOSA PARTICIPACIJE,ODNOSNO  50% IZNOSA ŠKOLARINE UTVRĐENIH ODLUKOM O UTVRĐIVANJU VISINE ŠKOLARINE I PARTICIPACIJE U TROŠKOVIMA STUDIJA U AK.2016/2017.GOD U SKLADU SA ZAKONOM I POD USLOVOM DA SU OVA PRAVA OSTVARILI NA PODRUČJU TK. ( OBAVEZNO DONIJETI I DOKAZ O OVOM PRAVU UKOLIKO TO NIJE DONEŠENO PRI PRIJAVI NA KONKURS ).

REDOVNI STUDENTI KOJI SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA TK I  REDOVNI STUDENTI KOJI  SE SAMI FINANSIRAJU (SVP), A KOJI PRIPADAJU KATEGORIJI LICA IZ ČLANA 100.ZAKONA O SOCIJALNOJ ZAŠTITI,ZAŠTITI CIVILNIH ŽRTAVA RATA I ZAŠTITI PORODICE S DJECOM (Službene novine TK broj : 5/12 i 7/14.), U AK.2016/17.GOD. PLAĆAJU 50% IZNOSA PARTICIPACIJE, ODNOSNO  50% IZNOSA ŠKOLARINE UTVRĐENIH ODLUKOM O UTVRĐIVANJU VISINE ŠKOLARINE I PARTICIPACIJE U TROŠKOVIMA STUDIJA U AK.2016/2017.GOD U SKLADU SA ZAKONOM I POD USLOVOM DA SU OVA PRAVA OSTVARILI NA PODRUČJU TK.

OBAVEZNO DONIJETI I DOKAZ O OVOM PRAVU UKOLIKO TO NIJE DONEŠENO PRI PRIJAVI NA KONKURS.

NAPOMENA: IZNOS OSIGURANJA STUDENTA U VISINI OD 4,00 KM  NE ULAZI U POPUST.

Podijelite ovo: