Konačna rang lista kandidata za upis na drugi ciklus studija poslije trećeg upisnog roka

UNIVERZITET U TUZLI

PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Broj: 02/12-6310-1/17

Na osnovu člana 122. stav 1 tačka X Statuta Univerziteta u Tuzli, a u vezi sa tačkom II Konkursa za upis studenata u prvu godinu prvog i inegriranog prvog i drugog ciklusa studija na fakultete/akademiju Univerziteta u Tuzli u ak.2017/2018.g.Naučno-nastavno vijeće Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, na XIX vanrednoj sjednici održanoj dana 11.09.2017. godine, d o n o s i

KONAČNU RANG LISTU

kandidata koji su ostvarili pravo na upis na II (drugi) ciklus studija u akademskoj 2017/18

ODSJEK: FIZIKA

Rb. Prezime i ime Studijski program
1. Kadrić Bajrić Besima Edukacija u fizici

O upisu u akademsku 2017/18 kandidati će biti naknadno obaviješteni.

Podijelite ovo: