Privremena rang-lista Kandidata za upis na II ciklus studija Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2019/20. godini

Poštovane buduće kolegice i kolege,

Ispod možete naći privremenu rang listu kandidata za upis na drugi ciklus studija na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2019./20. godini.

Privremena rang lista II ciklus

Svim budućim kolegicama i kolegama puno sreće!

Kandidati koji su ispunili uslove tražene Konkursom, rangirani su na osnovu uspjeha ostvarenog na dodiplomskom/prvom ciklusu studija (prosječna ocjena zaokružena na dvije decimale).

Na objavljenu Privremenu rang-listu kandidati mogu uložiti pismeni prigovor Naučno-nastavnom vijeću Prirodno-matematičkog fakulteta, a isti se predaje putem studentske službe Fakulteta u roku od 3 (tri) dana od dana objavljivanja Privremene rang-liste.

 

Podijelite ovo: