Konačne rang liste kandidata na drugom upisnom roku akademske 2021/22

Ispod možete skinuti konačne rang liste kandidata primljenih na drugom upisnom roku na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

Konačne rang liste Prirodno-matematički fakultet

Ispod je i obavještenje o upisu.

Dobro došli na Prirodno-matematički fakultet.

ZA UPIS NA PRVU GODINU STUDIJA KANDIDATA KOJI SU STEKLI USLOV ZA UPIS U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA NA PRIRODNO-MATEMATIČKOM FAKULTETU TRAJE OD 14.09.2021. DO 17.09.2021. GOD. ZA UPIS JE POTREBNO:

  • LJEKARSKO UVJERENJE
  • DVIJE FOTOGRAFIJE VELIČINE 4×6 cm. (NAGLASITI DA JE FOTOGRAFIJA ZA INDEKS)
  • UPLATA ZA TROŠKOVE STUDIJA
  • UPISNI MATERIJAL (upisni materijal kupiti u skriptarnici na Tehnološkom fakultetu)

NAPOMENAPRILIKOM KUPOVINE UPISNOG MATERIJALA TRAŽITI MATERIJAL U ZAVISNOSTI PO KOM JE OSNOVU PRIMLJEN KANDIDAT (SAMOFINANSIRANJE  ILI STUDIJ NA TERET BUDŽETA TK) ZBOG UPLATNICA KOJE ĆE TAKOĐE BITI U UPISNOM MATERIJALUUPISNI MATERIJAL TREBA BITI PRAVILNO POPUNJEN I SAMO ĆE SE TAKAV PRIMATI. U PROTIVNOM ISTI SE VRAĆA.

KANDIDATI SU DUŽNI I U INDEKS ZALIJEPITI FOTOGRAFIJU  NA MJESTU KOJE JE PREDVIĐENO ZA TO.

UPLATITI

  • REDOVNI STUDENTI KOJI SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA TK PLAĆAJU PARTICIPACIJU U TROŠKOVIMA STUDIJA U AK.2021/22 GOD. U VISINI OD 100, 00 KM + 4 ,00 KM  (OSIGURANJE STUDENTA), PO SEMESTRU
  • UKUPNO 104,00 KM
  • REDOVNI STUDENTI KOJI SE SAMI FINANSIRAJU (SVP) U AK.2021/22. GODINI PLAĆAJU ŠKOLARINU U VISINI OD  750,00 KM +4,00 KM ( osiguranje studenta) tj. UKUPNO 754,00 KM

REDOVNI STUDENTI KOJI SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA TK I  REDOVNI STUDENTI KOJI  SE SAMI FINANSIRAJU (SVP), A KOJI PRIPADAJU KATEGORIJI LICA IZ ČLANA 20. stav 1 ZAKONA O DOPUNSKIM PRAVIMA BRANITELJA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA (Službene novine TK broj:5/12, i 5/14 ) I ČLANA 99. ZAKONA O SOCIJALNOJ ZAŠTITI, ZAŠTITI CIVILNIH ŽRTAVA RATA I ZAŠTITI PORODICE S DJECOM  U AK.2021/2022. GODINI LIČNIM SREDSTVIMA PLAĆAJU 50% UTVRĐENOG IZNOSA PARTICIPACIJE, ODNOSNO  50% IZNOSA ŠKOLARINE, UZ PRILOŽEN ODGOVARAJUĆI DOKAZ.

NAPOMENA: IZNOS OSIGURANJA STUDENTA U VISINI OD 4,00 KM  NE ULAZI U POPUST.

Podijelite ovo: