Konačne rang liste kandidata na drugom upisnom roku akademske 2022/23

Ispod možete skinuti konačne rang liste kandidata primljenih na drugom upisnom roku na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

Konačne rang liste Prirodno-matematički fakultet

Ispod je i obavještenje o upisu.

Dobro došli na Prirodno-matematički fakultet.

ZA UPIS NA PRVU GODINU STUDIJA KANDIDATA KOJI SU STEKLI USLOV ZA UPIS U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA NA PRIRODNO-MATEMATIČKOM FAKULTETU TRAJE OD 14.09.2022. DO 21.09.2022. GOD. ZA UPIS JE POTREBNO:

  • LJEKARSKO UVJERENJE
  • DVIJE FOTOGRAFIJE VELIČINE 4×6 cm. (NAGLASITI DA JE FOTOGRAFIJA ZA INDEKS)
  • UPLATA ZA TROŠKOVE STUDIJA
  • UPISNI MATERIJAL (upisni materijal kupiti u skriptarnici na Tehnološkom fakultetu)

NAPOMENAPRILIKOM KUPOVINE UPISNOG MATERIJALA TRAŽITI MATERIJAL U ZAVISNOSTI PO KOM JE OSNOVU PRIMLJEN KANDIDAT (SAMOFINANSIRANJE  ILI STUDIJ NA TERET BUDŽETA TK) ZBOG UPLATNICA KOJE ĆE TAKOĐE BITI U UPISNOM MATERIJALUUPISNI MATERIJAL TREBA BITI PRAVILNO POPUNJEN I SAMO ĆE SE TAKAV PRIMATI. U PROTIVNOM ISTI SE VRAĆA.

KANDIDATI SU DUŽNI I U INDEKS ZALIJEPITI FOTOGRAFIJU  NA MJESTU KOJE JE PREDVIĐENO ZA TO.

UPLATITI :

  • REDOVNI STUDENTI KOJI SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA TK PLAĆAJU PARTICIPACIJU U TROŠKOVIMA STUDIJA U AK. 2022/23 GOD. U VISINI OD 100, 00 KM PO SEMESTRU + 4 ,00 KM  (OSIGURANJE STUDENTA ZA AKADEMSKU GODINU) + 7,50 KM (NAKNADA ZA ELEKTRONSKU PRIJAVU ISPITA ZA AKADEMSKU GODINU)
  • UKUPNO 111,50 KM

STUDENTI PRIPADNICI I ČLANOVI PORODICE KOJI SPADAJU U KATEGORIJU KOJU OBUHVATA ČLAN 19 STAV (1) ZAKONA O DOPUNSKIM PRAVIMA BRANILACA I ČLANOVA NJIHOVIH PORADICA – DRUGI PREČIŠĆENI TEKST (SLUŽBENE NOVINE TK BR. 10/20 I 14/20) I DOBITNIKA VISOKIH RATNIH PRIZNANJA I ODLIKOVANJA U AK. 2022/23. GODINI UPISNINU PLAĆAJU U VISINI OD 50% OD UKUPNOG IZNOSA, KAKO SLIJEDI:

50 KM PARTICIPACIJA UPISNINE (PO SEMESTRU)

4 KM OSIGURANJE STUDENTA (ZA AKADEMSKU GODINU)

7,50 KM NAKNADA ZA ELEKTRONSKU PRIJAVU ISPITA (ZA AKADEMSKU GODINU)

NAPOMENA: IZNOS OSIGURANJA STUDENTA U VISINI OD 4,00 KM I NAKNADA ZA ELEKTRONSKU PRIJAVU ISPITA U VISINI OD 7,50 KM NE ULAZI U POPUST. PRIPADNICI NAVEDENE KATEGORIJE DUŽNI SU DA PRILIKOM UPISA PRUŽE DOKAZE O PRIPADNOSTI ISTOJ.

Podijelite ovo: