Studijski program Matematika

STUDIJSKI PROGRAM PRVOG CIKLUSA STUDIJA “MATEMATIKA”

u primjeni od akademske 2018/2019. godine

(PDF verzija)

 • Studij: I ciklus studija
 • Studijski program: Matematika
 • Izlazno zvanje I ciklusa studija: Bachelor matematike

1. Naziv studijskog programa i način njegovog izvođenja

Naziv studijskog programa prvog ciklusa studija je “Matematika”.

Studij se izvodi kao redovni studij.

2. Nosilac i izvođač studija

Nosilac i izvođač studija je Studijski odsjek matematika na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Tuzli u saradnji sa ostalim organizacionim jedinicama Univerziteta.

3. Trajanje I ciklusa i ukupan broj ECTS bodova

Predviđeno trajanje studija studijskog programa prvog ciklusa studija “Matematika” je 8 semestara (4 godine) i vrednovan je sa ukupno 240 ECTS.

4. Uslovi za upis na studijski program

Pravo upisa na studijski program prvog ciklusa studija imaju sva lica koja su završila četvorogodišnju srednju školu u zemlji ili inostranstvu, a klasifikacija i izbor kandidata za upis vrši se na osnovu rezultata prijemnog ispita, te drugih kriterija u skladu sa procedurama i općim aktima koje utvrđuje Senat.

Prijemni ispit radi se iz matematike.

Prilikom prijave na konkurs kandidati navode svoje preliminarne preferencije u vezi sa usmjerenjem na koje žele da se upišu. Za sva studijska usmjerenja prva četiri semestra su zajednički, a student ima obavezu izbora usmjerenja prilikom upisa u drugu godinu studija u skladu sa kriterijima koje utvrdi Naučno-nastavno vijeće Fakulteta na prijedlog Studijskog vijeća odsjeka za Matematiku. Nakon izbora studijskog usmjerenja, isto nije moguće ponovno mijenjati, sem na opravdani zahtjev studenta i uz saglasnost Studijskog vijeća odsjeka za matematiku i Naučno-nastavnog vijeća Fakulteta.

5. Stručni i akademski naziv i stepen koji se stiče završetkom prvog ciklusa studija

Završetkom I ciklusa studija studijskog programa Matematika, student stiče akademsko zvanje Bachelor matematike, u skladu sa Pravilnikom o korištenju akademskih titula i sticanju naučnih i stručnih zvanja na visokoškolskim ustanovama u Tuzlanskom kantonu, kojeg donosi ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona.

6. Usmjerenja u okviru Studijskog programa

Studijski program “Matematika” definira skup predmeta iz oblasti matematike , čiji se ECTS krediti mogu ostvarivati sa ciljem sticanja 240 ECTS kredita potrebnih za završetak prvog ciklusa studija, u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju Tuzlanskog kantona i Statutom Univerziteta u Tuzli.

Unutar Studijskog programa studenti imaju mogućnost da odaberu jedno od tri ponuđena studijska usmjerenja:

 • Edukacija u matematici
 • Teorijska kompjuterska nauka
 • Primijenjena matematika

7. Kompetencije koje se stiču kvalifikacijom (diplomom)

Studijski program prvog ciklusa studija “Matematika” na Odsjeku matematika Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli objedinjuje osnovne studije matematike.

Završetkom usmjerenja “Edukacija u matematici” u okviru studijskog programa “Matematika”, studenti takođe stiču znanja iz grupe pedagoško-psihoških i metodičko-didaktičkih predmeta i tokom studija obavljaju metodičku praksu iz matematike u osnovnoj i srednjoj školi. Glavni cilj studija je da pruži studentima znanje i vještine koje ih kvalificiraju za pristup drugom ciklusu studija i omogućavaju im da rade kao bachelor matematike edukacijskog smjera. Studenti tokom studija stiču znanja i kompetencije iz različitih oblasti matematike koji im omogućavaju spoznaju potrebnih matematičkih sistema na svim nivoima integracije i to u širokom dijapazonu odgovarajućih problema.

Tokom prakse studenti prate pripremu i izvođenje nastave nastavnika-mentora i samostalno pripremaju i realiziraju određni broj nastavnih sati. Zavisno od odabira izbornih predmeta studenti imaju mogućnost steći dodatna znanja iz različitih oblasti matematike i metodike nastave. Studenti će steći znanja i vještine koje uključuju:

 • efikasno interpretiranje uputa u nastavnim planovima i programima osnovnih i srednjih škola pri planiranju časova iz matematike,
 • kombinuju različite nastavne metode i izvore informacija sa ciljem osiguranja kvaliteta časova iz matematike,
 • koriste različite tehnike vrednovanja znanja i uskladuju ih sa poučavanjem i ciljevima učenja,
 • implementiraju jednostavne projekte iz matematike,
 • razviju vještine analiziranja i rješavanja problema,
 • razviju istraživačke vještine,
 • su u stanju da uspješno prenesu svoje ideje koristeći različite medije,
 • koriste računare u razlicitim kontekstima,
 • su u stanju da rade nezavisno kao i u timu,
 • efikasno koriste operativne sisteme, kao i računarske aplikacije iz oblasti obrade teksta, tabelarnih proračuna i poslovne grafike,
 • koriste literaturu na engleskom i drugim stranim jezicima koja se odnosi na matematiku.

Glavni cilj usmjerenja “Primijenjena matematika” je da pruži studentima znanje i vještine koje ih kvalificiraju za pristup drugom ciklusu studija i omogućavaju im da rade kao bachelori matematike primijenjenog smjera. Nositelji diploma stiču fundamentalna znanja opće matematike, teorijska i praktična znanja iz primijenjene matematike, kao i informatička znanja potreban za rad u oblasti primijenjene matematike. Stečena znanja i vještine nositelji diploma mogu primijeniti u praktičnim modelima primijenjene matematike, kao i u laboratorijama za razvoj modela i aplikacija. Zavisno od odabira izbornih predmeta studenti imaju mogućnost steći dodatna znanja iz različitih oblasti matematike, metodike nastave ili kompjuterskih nauka.

Završetkom usmjerenja “Primijenjena matematika” u okviru studijskog programa “Matematika” studenti će steći znanja i vještine koje uključuju:

 • formulišu i riješe probleme iz opće matematike na nivou tipičnih uvodnih kurseva iz matematike,
 • formulišu i riješe problem iz osnova različitih oblasti teorijske matematike, kao što su analiza, algebra i geometrija, kao i osnova primijenjene matematike,
 • prate i čitaju sadržaje naprednijih kurseva i seminara iz oblasti teorijske matematike,
 • koriste neke standardne algebarske računarske pakete,
 • efikasno koriste operativne sisteme, kao i računarske aplikacije iz oblasti obrade teksta, tabelarnih proračuna i poslovne grafike, kao i neke algebarske računarske pakete,
 • analiziraju mogućnosti i metode rješavanja jednostavnijih problema uz pomoć računara,
 • razviju jednostavnija programska rješenja u različitim programskim jezicima kako bez, tako i uz primjenu objektno-orjentiranih i generičkih tehnika.
 • razviju vještine analiziranja i rješavanja problema,
 • su u stanju da uspješno prenesu svoje ideje koristeći različite medije,
 • koriste računare u različitim kontekstima,
 • su u stanju da rade nezavisno kao i u timu, koriste literaturu na engleskom i drugim stranim jezicima koja se odnosi na matematiku.

Glavni cilj usmjerenja “Teorijska kompjuterska nauka” je da pruži studentima znanje i vještine koje ih kvalificiraju za pristup drugom ciklusu studiju i omogućavaju im da rade kao bachelori matematike smjera teorijske kompjuterske nauke. Studenti tokom studija stiču znanja i kompetencije iz različitih oblasti matematike i kompjuterskih nauka koji im omogućavaju spoznaju potrebnih informatičkih sistema na svim nivoima integracije i to u širokom dijapazonu odgovarajucih problema. Stečena znanja i vještine nositelji diploma mogu primijeniti na različitim informacionim sistemima koje koriste razne softverske kompanije ili druge ustanove koje imaju potrebu za upotrebom specifičnih računarskih aplikacija. Zavisno od odabira izbornih predmeta studenti imaju mogućnost steći dodatna znanja iz različitih oblasti kompjuterskih nauka, matematike ili metodike nastave.

Završetkom usmjerenja “Teorijska kompjuterska nauka” u okviru studijskog programa “Matematika” studenti će steći znanja i vještine koje uključuju:

 • formulisanje i rješavanje problema iz opće matematike na nivou tipičnih uvodnih kurseva iz matematike,
 • formulišu i riješe problem iz osnova različitih oblasti teorijske matematike, kao što su analiza, linearna algebra i geometrija,
 • modeliraju i riješe osnovne probleme iz nekih oblasti primijenjene matematike,
 • efikasno koriste operativni sistema, kao i računarske aplikacije iz oblasti obrade teksta, tabelarnih proračuna i poslovne grafike, kao i neke algebarske računarske pakete,
 • analiziraju mogućnosti i metode rješavanja jednostavnijih problema uz pomoć računara,
 • razviju jednostavnija programska rješenja u različitim programskim jezicima, kako bez, tako i uz primjenu objektno-orjentiranih i generičkih tehnika,
 • koriste i implementiraju standardne algoritamske tehnike i strukture podataka,
 • kreiraju i implementiraju web stranice,
 • kreiraju, implementiraju i održavaju različote baze podataka,
 • razviju vještine analiziranja i rješavanja problema,
 • razviju istraživačke vještine,
 • su u stanju da uspješno prenesu svoje ideje koristeći različite medije,
 • su u stanju da rade nezavisno kao i u timu,
 • koriste literaturu na engleskom i drugim stranim jezicima koja se odnosi na matematiku i kompjuterske nauke.

8. Organizacija studija

Studijski program je baziran na organizaciji predmeta po sistemu preduslova. Da bi student okončao studij potrebno je da ostvari ukupno 240 ECTS kredita. Student ECTS kredite može ostvariti iz:

 • obaveznih predmeta,
 • izbornih predmeta.

Student ostvaruje ECTS kredite dobijanjem prolazne ocjene iz predmeta u skladu sa Statutom i opštim aktima Univerziteta.

U zavisnosti od usmjerenja na koje je upisan, student dobija listu obaveznih predmeta iz kojih je obavezan ostvariti ECTS kredite do kraja studija.

Osim predmeta studijskog programa prvog ciklusa studija “Matematika”, studentu će se priznati i ECTS krediti ostvareni u okviru mobilnosti studenata, prema odgovarajućem ugovoru kojim se definiše program mobilnosti studenta potpisanog između Univerziteta u Tuzli, kao matične institucije, i institucije domaćina, u skladu sa Pravilnikom o međunarodnoj mobilnosti.

8.1. Uslovi i način upisa obaveznih i izbornih predmeta

Studijski program “Matematika” se organizuje po sistemu preduslova na način da su za predmete Studijskog programa definirani preduslovi koje student mora da ispuni kako bi mogao upisati predmet. Preduslovi za predmet definiraju se kao lista predmeta iz kojih student mora imati ostvarene ECTS kredite prije pristupanja nastavi iz tog predmeta. Student može upisati predmet za koji nema ispunjene preduslove samo uz pismeno dopuštenje predmetnog nastavnika ili NNVa. Ukoliko u Studijskom programu nisu definirani preduslovi za neki predmet, taj predmet student može slušati bezuslovno.

Na početku svake studijske godine, počevši od druge godine studija, vrši se prezentacija svih izbornih predmeta, bez obzira na studijsko usmjerenje, te se svaki student opredjeljuje za one izborne predmete koje će u toku te akademske godine slušati, u skladu sa odabranim studijskim usmjerenjem. Ukoliko student želi promijentii odabrani izborni predmet, to može uraditi uz saglasnost predmetnog nastavnika i vijeća studijskog odsjeka uslučaju das u zadovoljeni svi preduslovi za odabrani izborni predmet.

8.2. Uslovi za upis u narednu godinu studija, odnosno naredni semestar, te način završetka studija

Student upisuje narednu godinu studija na osnovu ukupnog broja ostvarenih ECTS kredita, pri čemu se semestar studija vrednuje sa 30 ECTS, a godina sa 60 ECTS kredita, u skladu sa Zakonom. Student ima pravo upisa u naredni semstar iste akademske godine nakon što odsluša i ovjeri sve predmete iz prethodnog semstra. Student upisuje narednu godinu studija ukoliko u toku akademske godine, po osnovu položenih ispita ostvari 60 ECTS bodova, ili u narednu akademsku godinu prenosi najviše 10 ECTS bodova, ili najviše dva nastavna predmeta, nezavisno koliko zajedno nose ECTS bodova. Ukoliko student ne ostvari broj ECTS bodova utvrđen Zakonom i drugim općim aktima Univerziteta za upis u narednu godinu studija obnavlja upis u istu godinu studija.

Studij se završava nakon položenih svih ispita predviđenih studijskim programom i ostvarivanjem 240 ECTS bodova. Studijski program “Matematika” ne predviđa izradu završnog rada.

9. Uslovi prelaska sa drugih studijskih programa u okviru istih ili srodnih oblasti studija

Student koji je upisan na drugi srodan studijski program iz oblasti matematike može nastaviti studij u okviru ovog studijskog programa podnošenjem zahtjeva, na način i pod uslovima propisanim Pravilima studiranja na I ciklusu studija na Univerzitetu u Tuzli i drugim opštim aktima Univerziteta.

10. Nastavak studija u slučaju gubitka statusa studenta

Lice koje je izgubilo status redovnog studenta iz razloga što je dva puta obnovio istu studijsku godinu i nije stekao uslov za upis u višu godinu studija, može na zahtjev nastaviti započeti studij u statusu redovnog studenta koji se sam finansira.

Lice koje je izgubilo status redovnog studenta iz razloga što nije upisalo narednu godinu studija niti obnovilo upis u istu godinu studija u propisanom roku, a ne miruju mu prava i obaveze studenta, može na zahtjev nastaviti započeti studij u statusu redovnog studenta koji se sam finansira.

11. Lista obaveznih i izbornih predmeta i broj sati potreban za njihovu realizaciju

 

I godina
Naziv predmeta Semestar P AV LV ECTS
Uvod u matematiku I 3 2 0 6
Diferencijalni račun funkcija jedne promjenljive I 3 2 0 6
Uvod u linearnu algebru i analitička geometrija I 3 2 0 6
Elementi matematičke logike I 3 2 0 6
Uvod u matematičke programske pakete I 3 0 2 6
Tjelesni i zdravstveni odgoj I I 0 2 0 0
Zbir: 15 8 2 30
Matematička analiza I II 4 2 0 7
Integralni račun funkcija jedne promjenljive II 3 2 0 6
Geometrija I II 3 2 0 6
Osnovi programiranja II 3 1 1 6
Teorija skupova II 2 2 0 5
Tjelesni i zdravstveni odgoj II II 0 2 0 0
Zbir: 15 9 1 30
II godina
Naziv predmeta Semestar P AV LV ECTS
Matematička analiza II III 4 2 0 7
Linearna algebra I III 3 2 0 6
Osnove vjerovatnoće i statistike III 3 1 1 6
Izborni predmet I III 2 2 0 5
Izborni predmet II III 3 1 1 6
Zbir: 15 8 2 30
Matematička analiza III IV 4 2 0 7
Linearna algebra II IV 3 2 0 6
Elementarna teorija brojeva IV 2 2 0 5
Izborni predmet III IV 3 2 0 6
Izborni predmet IV IV 3 1 1 6
Zbir: 15 9 1 30
Izborni predmet I Izborni predmet II
Matematičke osnove kompjuterske nauke Objektno orijentisano programiranje
Matematički algoritmi i programiranje Geometrija II
Engleski jezik
Izborni predmet III Izborni predmet IV
Analiza i sinteza algoritama Strukture podatka
Diskretna matematika Opća fizika
TKN – III Godina
Naziv predmeta Semestar P AV LV ECTS
Matematička analiza IV V 3 2 0 6
Numerička analiza I V 3 1 1 6
Obične diferencijalne jednadžbe V 3 2 0 6
Kompleksnost i izračunljivost V 3 1 1 6
Izborni predmet V V 3 1 1 6
Zbir: 15 7 3 30
Kompleksna analiza VI 3 2 0 6
Diferencijalna geometrija VI 3 2 0 6
Arhitektura računara VI 3 1 1 6
Relacioni modeli VI 3 1 1 6
Izborni predmet VI VI 3 1 1 6
Zbir: 15 6 4 30
Izborni predmet V Izborni predmet VI
Uvod u web dizajn Numerička analiza II
Primijenjena vjerovatnoća i statistika Uvod u teoriju optimizacije
Napredno objektno orijentisano programiranje Opća toplogija
Primijenjena matematika – III Godina
Naziv predmeta Semestar P AV LV ECTS
Matematička analiza IV V 3 2 0 6
Numerička analiza I V 3 1 1 6
Obične diferencijalne jednadžbe V 3 2 0 6
Teorija grupa V 3 2 0 6
Izborni predmet V V 3 1 1 6
Zbir: 15 8 2 30
Kompleksna analiza VI 3 2 0 6
Diferencijalna geometrija VI 3 1 1 6
Opća topologija VI 3 2 0 6
Uvod u teoriju optimizacije VI 3 1 1 6
Izborni predmet VI VI 3 1 1 6
Zbir: 15 7 3 30
Izborni predmet V Izborni predmet VI
Uvod u web dizajn Numerička analiza II
Primijenjena vjerovatnoća i statistika Uvod u harmonijsku analizu
Kompleksnost i izračunljivost Diskretni dinamički sistemi
Geometrija III
Edukacija u matematici – III Godina
Naziv predmeta Semestar P AV LV ECTS
Matematička analiza IV V 3 2 0 6
Numerička analiza I V 3 1 1 6
Obične diferencijalne jednadžbe V 3 2 0 6
Psihologija V 2 1 0 3
Učenje pomoću računara V 3 0 2 6
Izborni predmet V V 2 0 0 3
Zbir: 16 6 3 30
Kompleksna analiza VI 3 2 0 6
Diferencijalna geometrija VI 3 1 1 6
Diskretni dinamički sistemi VI 3 1 1 6
Pedagogija VI 2 1 0 3
Matematika za nadarene VI 2 0 0 3
Izborni predmet VI VI 3 2 0 6
Zbir: 16 7 2 30
Izborni predmet V Izborni predmet VI
Matematika u svakodnevnom životu Opća topologija
Astronomija i astrofizika Kombinatorika
TKN – IV Godina
Naziv predmeta Semestar P AV LV ECTS
Mjera i integral VII 3 2 0 6
Operativni sistemi VII 3 1 1 6
Baze podataka VII 3 1 1 6
Stručna praksa I VII 1 0 4 6
Izborni predmet VII VII 3 1 1 6
Zbir: 13 5 7 30
Kriptografija VIII 3 1 1 6
Računarske mreže VIII 3 1 1 6
Matematičko modeliranje i simulacija VIII 3 1 1 6
Stručna praksa II VIII 1 0 4 6
Izborni predmet VIII VIII 3 1 1 6
Zbir: 13 4 8 30
Izborni predmet VII Izborni predmet VIII
Varijacioni račun Računarska grafika
Semantika programskih jezika Osnove vještačke inteligencije
Napredna algebra i geometrija za kompjutersku nauku Teorija grafova
Funkcionalno programiranje Funkcionalna analiza
Primijenjena matematika – IV Godina
Naziv predmeta Semestar P AV LV ECTS
Mjera i integral VII 3 2 0 6
Matematičke metode u fizici VII 3 2 0 6
Parcijalne diferencijalne jednadžbe VII 3 1 1 6
Izborni predmet VII VII 3 1 1 6
Izborni predmet VIII VII 3 1 1 6
Zbir: 15 7 3 30
Funkcionalna analiza VIII 3 1 1 6
Integralne transformacije VIII 3 1 1 6
Teorija grafova VIII 3 1 1 6
Izborni predmet IX VIII 3 1 1 6
Izborni predmet X VIII 3 1 1 6
Zbir: 15 5 5 30
Izborni predmet VII Izborni predmet VIII Izborni predmet IX Izborni predmet X
Teorija igara Finansijska matematika Kriptografija Matematičko modeliranje i simulacija
Konveksne funkcije Matematika u struci I Aktuarska matematika Matematika u struci II
Varijacioni račun Primjena matematičkih softvera Teorija relativnosti Numerička analiza diferencijalnih jednadžbi
Edukacija u matematici – IV Godina
Naziv predmeta Semestar P AV LV ECTS
Mjera i integral VII 3 2 0 6
Opća algebra VII 3 2 0 6
Metrički prostori VII 3 2 0 6
Metodika nastave matematike VII 3 2 0 6
Izborni predmet VII VII 3 1 1 6
Zbir: 15 9 1 30
Elementarna matematika sa stanovišta više matematike VIII 3 2 0 6
Viša geometrija VIII 3 1 0 5
Historija i filozofija matematike VIII 2 0 0 2
Popularna matematika VIII 3 1 0 5
Metodička praksa iz matematike VIII 1 0 4 6
Izborni predmet VIII VIII 3 1 1 6
Zbir: 15 5 5 30
Izborni predmet VII Izborni predmet VIII
Primjena matematičkih softvera Funkcionalna analiza
Parcijalne diferencijalne jednadžbe Geometrija III
Podijelite ovo: