Geografija

Studijski odsjek Geografija je jedan od pet odsjeka Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, na kojem je studij organiziran u tri ciklusa studija. Kao dvopredmetnistudijski program Historija i geografija pokrenut je 1993. godine na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Akademske 1999/2000 godine formira se samostalni studijski odsjek Geografija. Od akademske 2002/2003 Studijski odsjek Geografijau sastavu je novoformiranog Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli.Od akademske 2018/19 nastava se izvodi na dva studijska programa I ciklusa studija, Studijski program Geografija i Studijski program Turizmologija te II i III ciklusa studija studijskih programa Geografija.

I CIKLUS STUDIJA

Studijski program: Geografija

Studij se organizira u trajanju od četiri godine. Nakon završenog I ciklusa studijskog programa stiče se zvanje Bachelor geografije. Plan i program I ciklusa Studijskog programa Geografija, na Studijskom odsjeku Geografija PMF-a Univerziteta u Tuzli, po svojoj strukturi odgovara programima preporučenim Bolonjskom deklaracijom (po ETCS sistemu bodovanja). Studijski program je kompatibilan sa europskim visokoškolskim sistemima koji omogućava dalje školovanje na drugim univerzitetima u Bosni i Hercegovini i inostranstvu. Studij I ciklusa,Studijskog programa Geografija, organizovan je kao redovni studij. Student po završetku I ciklusa studija stiče pravo nastavka školovanja na II ciklusu Studijskog programa Geografija na Studijskom odsjeku Geografija kao i drugim srodnim programima II ciklusa iz prirodnih i društvenih nauka.

 

Studijski program: Turizmologija

Studijski program “Turizmologija” na Studijskom odsjeku geografija Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli je u primjeni od akademske 2018/2019 godine, za koji su pozitivno mišljenje dali šira društveno-politička javnost, javne ustanove i turistička preduzeća te visokoobrazovana institucija koja decenijama obrazuje kadar potreban turizmu. Studijski program omogućava studentima ovladavanje opštim akademskim kompetencijama i praktičnim znanjima, vještinama i sposobnostima koje, po međunarodnim standardima, važe za temeljna znanja iz područja turizma. Studijski program obuhvata i praktičnu nastavu koja se realizira kroz rad u turističkim preduzećima.

Studijski program “Turizmologija” koncipiran je tako da ponuđeni nastavni predmeti i sadržaji odgovaraju savremenim turističkim kretanjima i interdisciplinarnog je karaktera. Program “Turizmologija” akcenat stavlja na sticanju znanja, vještina i kompetencija koje su neophodne budućim turizmolozima za poznavanje, promoviranje i unapređenje turizma i turističke djelatnosti, kao važnog segmenta društveno-ekonomskog razvoja.

Studij I ciklusa studijskog programa “Turizmologija” traje četiri godine, a vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova. Nakon završenog I ciklusa studijskog programa “Turizmologija” stiče se zvanje Bachelorturizmologije.

Student koji završi I ciklus studijskog programa “Turizmologija” osposobljen je za rad u hotelijerskim i turističkim preduzećima te kulturnim i drugim institucijama koje bilježe turističku posjećenost. Student po završetku I ciklusa stiče pravo nastavka školovanja na II ciklusu studijskog programa “Turizmologija” (Studijski program u pripremi) na Studijskom odsjeku geografija kao i drugim srodnim programima II ciklusa, kako u zemlji tako i u inostranstvu.

II CIKLUS STUDIJA

Studijski program: Geografija

Studij se organizira u trajanju od jedne godine, dva semestra s ukupno 60 ECTS, a nakon završetka studija stiče se zvanje Magistar geografije, sa odabranim modulom u dodatku diplome (suplement diplome). Diplomski (master) studij, Studijskog odsjeka Geografija PMF-a Univerziteta u Tuzli, aktivan je od akademske 2012/13. godine.

Pravo upisa na studijski program „Geografija“ II ciklusa studija, na Studijskom odsjeku Geografija PMF-a Univerziteta u Tuzli, stručni akademski profil Magistar geografije, imaju sva lica koja su završila četverogodišnji (240 ECTS) dodiplomski studij geografije, bilo kao jednopredmetni ili dvopredmetni studij. Studijski program II ciklusa studija obuhvata module: Edukacija u geografiji, Geomorfologija, Hidrogeografija, Klimatologija, Ekonomska geografija, Geografija naselja, Demogeografija, Regionalna geografija i Geografske osnove prostornog planiranja. Studenti samostalno biraju modul. Studij II ciklusa studijskog programa Geografija na Studijskom odsjeku Geografija Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli organiziran je kao redovni studij. Studenti sa završetkom II ciklusa stiču prava nastavka školovanja na III ciklusu studija (Doktorskom studiju).

III CIKLUS STUDIJA

 

Studijski program: Geografija

Studij se organizira u trajanju od tri godine, šest semestra, s ukupno 180 ECTS, a nakon završetka studija stiče se zvanje Doktor prirodnih nauka iz područja geografije.Studijski program jeaktivan od akademske 2012/13. godine.

Odlukom Naučno-nastavnog vijeća Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli dana 27.09.2018.  godine formirano je Vijeće doktorskog studija:

Dr sc. Semir Ahmetbegović, vanredni profesor, Voditelj vijeća, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Tuzli;

Dr sc. Jovan Plavša, redovni profesor, član, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu;

Dr. sc. DragoslavPavić, redovni profesor, član, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Dr sc. Alija Suljić, vanredni profesor, član, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Tuzli;
Dr sc. Fadila KudumovićDostović, vanredni profesor, član, Prirodno-matematički Fakultet, Univerzitet u Tuzli.

U akademskoj 2018/19 godini upisana je prva generacija studenata III ciklusa studija, četiri doktoranda. Pored nastavnika uposlenih na Univerzitetu u Tuzli u nastavnom procesu III ciklusa studija učestvuju i nastavnici Univerziteta u Novom Sada i Univerziteta u Sarajevu.

 

Studijski odsjek Geografija je učesnik brojnih domaćih i međunarodnih naučno-istraživačkih projekata kao što je Projekat iz programa Erasmus+, Modernisinggeodesy education in Western Balkan with focus on competences and learningoutcomes(GEOWEB), okončan 14.10.2018. godine.

Studijski odsjek Geografija je uzeo učešće u i međunarodnoj razmjeni studenata i nastavnog osoblja u CEEPUS Grantprogramu mobilnosti i MEVLANA programu.

Studijski odsjek Geografija posjeduje digitalnu meteorološku stanicu “TROPOS”, smještenu uz zgradu PMF-a, na kojoj se bilježe vrijednosti sedam meteoroloških elemenata te Laboratoriju za Geografski informacioni sistem (GIS).

Na Studijskom odsjeku Geografija, u akademskoj 2019/20 godini, u nastavnom procesu (na predmetima za koje su matične uže naučne oblasti Studijskog programa Geografija) angažirano je osam nastavnika zaposlenih na Univerzitetu u Tuzli, šest nastavnika u zvanju vanrednog profesora i dva nastavnika u zvanju docenta. U izvođenju vježbi (auditornih i laboratorijskih) angažiranojepet viših asistenata, jedan asistent i jedan stručnjak iz prakse.

 

 

Dr. sc. Semir Ahmetbegović, vanredni profesor (Voditelj studijskog odsjeka)
uža naučna oblast: Fizička geografija
semir.ahmetbegovic@untz.ba, Google Scholar profil
kabinet. 113
tel: +387 (0) 35 320 871
web: pmf.untz.ba/semir.ahmetbegovic/

 

Dr. sc. Alija Suljić, vanredni profesor
uža naučna oblast: Antropogeografija
alija.suljic@untz.ba, Google Scholar profil
kabinet. 115
tel: +387 (0) 35 320 872
web: pmf.untz.ba/alija.suljic/

 

Dr. sc. Alen Lepirica, vanredni profesor
uža naučna oblast: Fizička geografija
alen.lepirica@untz.ba, Google Scholar profil
kabinet. 112
tel: +387 (0) 35 320 870
web: pmf.untz.ba/alen.lepirica/

 

Dr. sc. Alma Kadušić, vanredni profesor
uža naučna oblast: Antropogeografija
alma.kadusic@untz.ba, Google Scholar profil
kabinet. 110
tel: +387 (0) 35 320 869
web:  pmf.untz.ba/alma.kadusic/

 

Dr. sc. Dževad Mešanović, vanredni profesor
uža naučna oblast: Antropogeografija
dzevad. mesanovic@untz.ba, Google Scholar profil
kabinet. 306
tel: +387 (0) 35 320 902
web: pmf.untz.ba/dzevad.mesanovic/

 

Dr. sc. Edin Hadžimustafić, docent
uža naučna oblast: Fizička geografija
edin.hadzimustafic@untz.ba, Google Scholar profil
kabinet. 112
tel: +387 (0) 35 320 870
web: pmf.untz.ba/edin.hadzimustafic/

 

Dr. sc. Fadila Kudumović Dostović, vanredni profesor
uža naučna oblast: Regionalna geografija
fadila.kudumovic-dostovic@untz.ba, Google Scholar profil
kabinet. 110
tel: +387 (0) 35 320 869
web: pmf.untz.ba/fadila.kudumovic-dostovic/

 

Dr. sc. Sabahudin Smajić, docent
uža naučna oblast: Fizička geografija
sabahudin.smajic@untz.ba, Google Scholar profil
kabinet. 115
tel: +387 (0) 35 320 872
web: pmf.untz.ba/sabahudin.smajic/

 

 

 

Podijelite ovo: