Biologija

Biologija je prirodna nauka koja svakodnevno pruža nova znanja o strukturi i funkciji živih sistema i njihovoj interakciji sa sredinom u kojoj žive. Biologija proučava biodiverzitet, molekularnu osnovu života i složene procese nasljeđivanja, varijabilnosti i evolucijuživih sistema. Rezultati bioloških istraživanja nude odgovore na brojna pitanja savremenog društva i postaju aplikativna u različitim sferama ljudske djelatnosti.

Na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Tuzli, kao jedan od pet studijskih odsjeka, egzistira i Odsjek za biologiju, gdje je organizovan studij biologije u tri ciklusa.

Prvi ciklus studija u trajanju od 4 godine (odnosno 8 semestara), nakon čijeg uspješnog završetka studenti stiču odgovarajuću diplomu odabranog studijskog programa.

Drugi ciklus studija u trajanju od 1 godine (odnosno 2 semestra), nakon čijeg uspješnog završetka studenti stiču dodatnu diplomu višega ranga.

Treći ciklus u trajanju od 3 godine (odnosno 6 semestara), nakon čijeg uspješnog završetka studenti stiču naučni stepen Doktor prirodnih nauka/znanosti iz područa biologije.

Na I ciklusu studija studenti se mogu opredjeliti za tri studijska usmjerenja na studijskom programu Biologija:

  • Edukacija u biologiji
  • Primijenjena biologija
  • Molekularna biologija

Na II ciklusu studija studenti se mogu opredijeliti za tri studijska programa: Ekomonitoring i bioindikacija voda, Edukacija u biologiji i Primijenjena biologija (sa usmjerenjima):

• Genetika i molekularna biologija
• Biosistematika i fiziologija
• Ekologija i zaštita prirode
• Mikrobiologija
• Primijenjena biologija

Na III ciklusu studija koji je u primjeni od akademske 2012/2013. Godine, studenti se opredjeljuju za program Biologija. Studij traje tri godine, šest semestra i boduje se s ukupno 180 ECTS bodova.

Po završetku studija stiču zvanje Doktor prirodnih nauka iz područja biologije.

Odsjek za biologiju ima 20 uposlenika i to dva redovna profesora, deset vanrednih profesora, tri docenta, jednog viša asistenta i dva viša laboranta.

Podijelite ovo: