Hemija

Studijski odsjek hemija egzistira na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Tuzli od 2000. godine. U realizaciji nastave na Odsjeku hemija učestvuje 26 doktora nauka (6 redovnih profesora, 11 vanrednih profesora, 9 docenata) i 18 saradnika, od čega je na Odsjeku hemija stalno zaposleno 11 nastavnika (4 redovna, 7 vanrednih profesora) i 4 saradnika (4 viša asistenta), kao i 5 spoljnih saradnika. Praktična nastava odsjeka za hemiju izvodi se u laboratorijama: opšte i neorganske hemije, analitičke hemije, organske hemije, fizikalne i elektrohemije, biohemije, te laboratoriji za analizu tla i geohemijska ispitivanja.

Studijski program “Hemija” na Odsjeku za Hemiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli po svojoj strukturi odgovara programima preporučenim Bolonjskom deklaracijom (po ETCS sistemu bodovanja) i sličan je studijskim programima više poznatih univerziteta u Bosni i Hercegovini koji su prihvatili ovaj proces. Studijski program je kompatibilan sa europskim visokoškolskim programima koji omogućava dalje školovanje u inostranstvu.

Studijski program “Hemija” omogućava studentima ovladavanje opštim naučnim ili akademskim kompetencijama i praktičnim znanjima, vještinama i sposobnostima koje, po međunarodnim standardima, važe za temeljna znanja iz područja hemije. Studijski program obuhvata i praktičnu nastavu koja se realizira kroz rad u obrazovnim ustanovama, istraživačkim i laboratorijama za kontrolu kvaliteta, kao i u industrijskim preduzećima.

I ciklus studijskog programa “Hemija”, obuhvata tri usmjerenja:

 • Edukacija u hemiji
 • Primijenjena hemija
 • Hemija okoline i kontrola kvaliteta

Završetkom I ciklusa studija, studenti stiču stručni naziv Bachelor hemije.

II ciklus studijskog programa “Hemija” obuhvata usmjerenja:

 • Edukacija u hemiji

 • Primijenjena hemija

Završetkom II ciklusa studija, studenti stiču stručni naziv Magistar hemije.

III ciklus studija realizira se kao zajednički doktorski studij Odsjeka Hemija Prirodno-matematičkog fakulteta i Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Po završetku III ciklusa, studenti stiču naziv Doktor prirodnih nauka iz područja primjenjene hemije.

Uslovi za upis na studijski program HEMIJA

Pravo upisa na studijski program “Hemija” I ciklusa studija, na Odsjeku za hemiju PMF-a Univerziteta u Tuzli imaju sva lica koja su završila četverogodišnju srednju školu u zemlji ili inostranstvu, a klasifikacija i izbor kandidata za upis vrši se na osnovu rezultata prijemnog ispita, te drugih kriterija u skladu sa procedurama i općim aktima koje utvrđuje Senat Univerziteta u Tuzli.

Za upis na navedeni studijski program na Odsjeku za hemiju vrši se rangiranje kandidata na osnovu ukupnog broja bodova ostvarenih prema slijedećim kriterijima:

 1. Opšti kriteriji koji se odnose na postignuti uspjeh u srednjoj školi i maturski ispit.

 2. Pojedinačni kriteriji se odnose na prosjek ocjena iz jednog do tri predmeta u dva razreda srednje škole koji su od značaja za odgovarajući studij. Predmeti koji se boduju za upis na studijski odsjek Hemija po pojedinačnim kriterijima su hemija i biologija.

 3. Kvalifikacioni ispit za upis na studijski odsjek Hemija – studijski program hemija polaže se iz predmeta Hemija.

Prilikom prijave na konkurs, kandidat navodi svoje preliminarne preferencije u vezi sa usmjerenjem na koje želi da se upiše. Za sva studijska usmjerenja prva četiri semestra su zajednička, a student ima obavezu izbora usmjerenja prilikom upisa u drugu godinu studija u skladu sa kriterijima koje utvrdi Naučno-nastavno vijeće Prirodno-matematičkog fakulteta, na prijedlog Vijeća Studijskog odsjeka Hemija. Nakon izbora studijskog usmjerenja, isto nije moguće ponovno mijenjati, osim na opravdani zahtjev studenta i uz saglasnost Vijeća Studijskog odsjeka Hemija i Naučno-nastavnog vijeća Prirodno-matematičkog fakulteta.

Mogućnosti zapošljavanja (profesionalni status):

Bachelor hemije (edukacija u hemiji) osposobljen je za rad u:

 • svim osnovnim i srednjim školama (predavati sve predmete iz matične oblasti hemija: opšta, neorganska, analitička, fizikalna, organska hemija, biohemija, radiohemija, primijenjena hemija …).
 •  visokoškolskim ustanovama kao asistenti za sve predmete iz matične oblasti hemije.

Bachelor primijenjene hemije svoja znanja može primijeniti prije svega u hemijskim laboratorijama različitih profila i namjena:

 • laboratorije za istraživanje i razvoj,
 • laboratorije za kontrolu kvaliteta,
 • laboratorije za standardizaciju i praćenje procesa,
 • laboratorije u farmaceutskoj, prehrambenoj, prerađivačkoj industriji, industriji papira i celuloze, industriji za obradu mineralnih ulja, automobilskoj industriji, elektroindustriji i drugim granama industrije.
 • Uz određene uvjete mogu raditi i na visokoškolskim ustanovama.

Bachelor hemije – hemija okoline i kontrola kvaliteta svoja znanja može primijeniti u:

 • hemijskim ispitnim laboratorijama različitih namjena,
 • proizvodnim pogonima,
 • na poslovima kontrole različitih vrsta proizvoda i zaštite okoline, vodeći se relevantnom nacionalnom i evropskom legislativom koja definiše: sistem kvaliteta u hemijskim ispitnim laboratorijama, standardima ispitivanja i standardima kvaliteta (Direktive i Odluke EC),
 • u nacionalnim institucijama koje se bave problematikom kvaliteta proizvoda i zaštite okoliša, te donošenju adekvatnih propisa iz tih oblasti.

Dr.sc. Aldina Kesić, vanredni profesor (Voditeljica Odsjeka hemija)
uža naučna oblast: Opšta i neorganska hemija
aldina.kesic@untz.ba, Google Scholar profil
kabinet:303 (PMF, četvrti sprat)
tel: +387 (0) 35320907

Dr.sc. Amira Cipurković, redovni profesor
uža naučna oblast: Opšta i neorganska hemija
amira.cipurkovic@untz.ba, Google Scholar profil
kabinet:105B (TF, prvi sprat)
tel: +387 (0) 35320753

Dr.sc. Aida Crnkić, redovni profesor
uža naučna oblast: Opšta i neorganska hemija
aida.crnkic@untz.ba, Google Scholar profil
kabinet:315 (PMF, treći sprat)
tel: +387 (0) 35320905

Dr.sc. Nusreta Đonlagić, redovni profesor
uža naučna oblast: Fizikalna hemija
nusreta.djonlagic@untz.ba, Google Scholar profil
kabinet:300 (TF, treći sprat)
tel: +387 (0) 35320

Dr.sc. Zorica Hodžić, redovni profesor
uža naučna oblast: Opšta i neorganska hemija
zorica.hodzic@untz.ba, Google Scholar profil
kabinet:316 (PMF, treći sprat)
tel: +387 (0) 35320906

Dr.sc. Snježana Marić, redovni profesor
uža naučna oblast: Organska hemija
snjezana.maric@untz.ba, Google Scholar profil
kabinet:105A (TF)
tel:+387(0) 35320774

Dr.sc. Benjamin Ćatović, vanredni profesor
uža naučna oblast: Opšta i neorganska hemija
benjamin.catovic@untz.ba, Google Scholar profil
kabinet:314 (PMF, treći sprat)
tel: +387 (0) 35320904

Dr.sc. Melita Huremović, vanredni profesor
uža naučna oblast: Organska hemija
melita.huremovic@untz.ba, Google Scholar profil
kabinet:314 (PMF, treći sprat)
tel: +387 (0) 35320904

Dr.sc. Nadira Ibrišimović Mehmedinović, vanredni profesor
uža naučna oblast: Opšta i neorganska hemija
nadira.ibrisimovic@untz.ba, Google Scholar profil
kabinet:303 (PMF, četvrti sprat)
tel: +387 (0) 35320907

Dr.sc. Majda Srabović, vanredni profesor
uža naučna oblast: Organska hemija
majda.srabovic@untz.ba, Google Scholar profil
kabinet:314 (PMF, treći sprat)
tel: +387 (0) 35320904

Dr.sc. Mersiha Suljkanović, vanredni profesor
uža naučna oblast: Analitička hemija
mersiha.suljkanovic@untz.ba, Google Scholar profil
kabinet:018B (TF, prvi sprat)
tel: +387 (0) 35320748

Dr.sc. Almir Šestan, vanredni profesor
uža naučna oblast: Opšta i neorganska hemija
almir.sestan@untz.ba, Google Scholar profil
kabinet:303 (PMF, četvrti sprat)
tel: +387 (0) 35320907

Dr.sc. Mirzeta Saletović, viši asistent
uža naučna oblast: Opšta i neorganska hemija
mirzeta.saletovic@untz.baGoogle Scholar profil
kabinet:304 (PMF, treći sprat)
tel: +387 (0) 35320904

Mr.sc. Aida Taletović, viši asistent
uža naučna oblast: Organska hemija
aida.taletovic@untz.ba, Google Scholar profil
kabinet:304 (PMF, treći sprat)
tel: +387 (0) 35320904

Mr.sc. Jasmina Dedić, viši asistent
uža naučna oblast: Opšta i neorganska hemija
jasmina.dedic@untz.ba, Google Scholar profil
kabinet:304 (PMF, treći sprat)
tel: +387 (0) 35320904

Mr.sc. Edina Huseinović, viši asistent
uža naučna oblast: Organska hemija
edina.zulcic@untz.ba, Google Scholar profil
kabinet:304 (PMF, treći sprat)
tel: +387 (0) 35320904

Mr.sc. Mirza Tupajić, viši laborant
mirza.tupajic@untz.ba, Google Scholar profil
kabinet:304 (treći sprat)
tel: +387 (0) 35320904

Salko Selimović, laborant
Kabinet:106 (MF,prvi sprat)
Tel: +387 (0) 35320613

Podijelite ovo: