Naučnoistraživački rad

Odobreni naučno-istraživački projekti od FMON u  2022.god.

 1. Kompleksiranje i solubilizacija farmaceutski aktivnih tvari (voditeljica prof.dr. Melita Huremović)
 2. Ispitivanje antropogenog uticaja na hemizam, indikatore kvalitete i koncentracije odabranih hemijskih elemenata rijeke Bregave (voditelj prof.dr. Almir Šestan)

Odobreni naučno-istraživački projekti od FMON u  2021.god.

 1. Sinteza ekološki prihvatljivih rastvarača i njihova primjena za efikasno uklanjanje iona teških metala iz okoliša ekstrakcijskim tehnikama (voditeljica prof.dr. Mersiha Suljkanović),
 2. Uticaj dodataka propolisa, botaničkog i geografskog porijekla na antioksidacijsku aktivnost i profil mikrobiogenih elemenata u medu (voditeljica prof.dr. Aldina Kesić),
 3. Uticaj pandemije COVID – 19 na naučnu produkciju, citiranost naučnika i rangiranje univerziteta u Bosni i Hercegovini (voditelj: prof.dr. Suad Kunosić).

Odobreni naučno-istraživački projekti u okviru naučne i tehnološke saradnje između Bosne i Hercegovine i Republike Slovenije za period 2021-2023 godine

 1.  “Analysis of bent Boolean functions in terms of new metrics” (voditelji: Elvis Baraković (PMF, UNTZ) i Samir Hodžić (Univerza na Primorskem)
 2.  “Optimization of heavy metal ion removal method using eutectic solvensts by membrane transport
  process (DEBLM) ” (voditeljice:  Mersiha Suljkanović (PMF, UNTZ) i  Brigita Hočevar (Kemijski inštitut, Ljubljana)

NIR projekti realizirani u 2020/21

 1. Biodiverzitet alohtonih vrsta riba i insekata vodenih ekosistema SI Bosne (voditelj prof. dr. Avdul Adrović)
 2. Lokalna i globalna dinamika nekih autonomnih diferentnih jednadžbi drugog reda sa kvadratnim članovima (voditeljica doc. dr. Samra Moranjkić)
 3. Molekularno-genetička karakterizacija polimorfizma (Glu298Asp) gena za endotelnu azot-oksid sintazu u humanoj populaciji Tuzlanskog kantona (voditeljica doc. dr. Aldijana Avdić)

NIR projekti realizirani u 2019/20

 1. FP7 projekat “FUNGITEC” (voditeljica prof.dr. Nadira Ibrišimović Mehmedinović)
 2. Erasmus Development of master curricula in ecological monitoring and aquatic bioassesment for Western Balcans HEIs „ECOBIAS“ (voditeljica doc.dr. Jasmina Kamberović)
 3. Biosenzor – brzi test za detekciju zagađenja u vodi(voditeljica prof.dr. Nadira Ibrišimović Mehmedinović)
 4. Osjetljivost različitih genotipova beta-laktamaza producirajućih sojeva Klebsiella pneumoniae i Pseudomonas aeruginosa na eterična ulja
 5. Sinteza i bioaktivnost kompleksa nekih biogenih metala sa odabranim O,N,S ligandima(voditeljica prof. dr. Amira Cipurković)
 6. Antibiotska osjetljivost enterokoka i E.colli u rijeci Tinji (voditelj doc.dr. Suad Širanović)
 7. Primjena fitobentosa i dijatomnih indeksa u ocjeni ekološkog statusa rijeke Une(voditeljica doc.dr. Jasmina Kamberović)
 8. Sinteza, karakterizacija i in vitro biološka aktivnost metalnih kompleksa sa odabranim iminima (voditeljica prof. dr. Snježana Marić)
 9. Recentne fizičkogeografske promjene u đurđevičkom basenu uzrokovane površinskom eksploatacijom uglja (voditelj doc.dr. Sabahudin Smajić)
 10. Sinteza, karakterizacija i bioaktivnost Cu(II), Co(II) i Ni(II) kompleksa sa 8-hidroksihinolinom(voditeljica prof. dr. Amira Cipurković)
 11. Istraživanje mogućnosti uklanjanja Pb(II) iona postupkom ekstrakcije u tački zamućenja neionskih surfaktanata (voditeljica prof.dr. Mersiha Suljkanović)
 12. Komparativna analiza hemijskog sastava propolisa i njegove antioksidacijske aktivnosti (voditeljica prof.dr. Aldina Kesić)
 13. Fenotipska i molekularna identifikacija mehanizama rezistencije kliničkih izolata Pseudomonas aeruginosa (voditeljica prof.dr. Snježana Hodžić)
 14. Istraživanje klasa operatora generisanih eksponencijalnim funkcijama i njihovih spektara (voditeljica prof.dr. Sanela Halilović)
 15. Globalna dinamika određene klase miks monotonih diferentnih jednadžbi primjenom teorije centralne mnogostrukosti i teorije monotonih preslikavanja (voditelj prof.dr. Mehmed Nurkanović)
 16. Globalna dinamika nekih monotonih i mix-monotonih diferentnih jednadžbi drugog reda sa kvadratnim članovima (voditeljica prof.dr. Mirela Garić-Demirović)
 17. Diverzitet haplotipova hipervarijabilnog segmenta I mitohondrijalne DNK u populacijama Roma Bosne i Hercegovine(voditeljica prof.dr. Adisa Ahmić)

Poziv za aplikaciju na kratkoročne naučne misije – CANTATA

U okviru učešća Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli u COST akciji  Cosmology and Astrophysics Network for Theoretical Advances and Training Actions (CANTATA), dobili smo poziv za prijavljivanje doktoranata i mladih istraživača (onih koji su doktorat odbranili u zadnjih 8 godina) za tzv. kratkoročne naučne misije (short term scientific mission – STSM).

Obratite pažnju – zbog kraja finansijske godine sve STSM se moraju završiti do kraja marta 2018. godine. STSM predstavljaju alat za povezivanje istraživača čija je poenta da se poveća individualna mobilnost i da se potenciraju već postojeće veze i razmjene dozvoljavajući naučnicima koji su u CANTATA-i da posjete instituciju u nekoj drugoj zemlji učesnici projekta. STSM treba da doprinosi ciljevima projekta CANTATA.

Više detalja vidjeti na glavnoj stranici i priloženom dokumentu.


Finansiranje odlaska na konferenciju u Švicarskoj

Stipendije za doktorske i postdoktorske studije i istraživačke projekte u Švicarskoj

Vlada Švicarske Konfederacije putem Komisije za dodjelu stipendija stranim studentima (ESKAS) objavljuje konkurs za stipendije (Swiss Government Excellence Scholarship) za akademsku 2018/2019. godinu.

Stipendije su namijenjene za doktorske, postdoktorske studije i istraživačke projekte u Švicarskoj. Konkursom nisu obuhvaćeni Bachelor i Master studiji kao ni studiji muzike i umjetnosti. Upute i formulare (isključivo na engleskom) Ambasada Švicarske dostavlja na upit.

Krajnji rok za dostavu aplikacija je 27. novembar 2017. na adresu: Ambasada Švicarske, Zmaja od Bosne 11
Zgrada RBBH, objekat B,v71000 Sarajevo, s naznakom: stipendija

Detaljnije informacije o stipendijama možete pronaći na stranici Švicarskog saveznog sekretarijata za obrazovanje i istraživanje.


Finansiranje odlaska na konferenciju u Švicarskoj

U okviru programa SCOPES (Scientific co-operation between Eastern Europe and Switzerland) švicarske vladine naučne fondacije (SNF) naučnici iz Bosne i Hercegovine, kako nas je obavjestila švicarska ambasada, mogu do 30.06.2018. godine još uvijek aplicirati za grantove koji bi finansirali odlazak na naučnu konferenciju u Švicarskoj.


Treći poziv za dostavljanje aplikacija za sufinansiranje investicionih projekata putem investicionog okvira za Zapadni Balkan (WBIF)

Ispod možete naći  Treći poziv za dostavljanje aplikacija za sufinansiranje investicionih projekata putem investicionog okvira za Zapadni Balkan(WBIF), sa pratećom dokumentaciju.

Detaljnije informacije o Investicijskom okviru za Zapadni Balkan možete naći putem web stranice www.wbif.eu.

Molimo Vas da, uvažavajući navedene rokove, sve eventualne prijedloge projekata dostavite pismenim putem do 15.09.2017. godine na adresu federalnog Ministarstva obrazovanja i nauke, te elektronski na email adresu:  damir.ravlic@fmon.gov.ba

Treći poziv za sufinansiranje investicionih projekata

Poziv_ 3_sufinansiranje_investicije_ WBIF_20072017_pdf

Instrukcije-proces izrade i dostavljanja grant aplikacija_INV 3

INV Guidelines_REV2017

INV GAF Template_REV2017

Tabela ocjene zadovoljavanja uslova _3_INV _WBIF


OBAVJEŠTENJE

U prilogu je dopis Ministarstva civilnih poslova BiH (zaprimljen u Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke dana 24.07.2017. godine) o Prijedlogu za tehnicku saradnju BiH i Japana za 2018. godinu.

Tipovi saradnje su:

 • Projekat tehnicke saradnje/tehnicka saradnja za planiranje razvoja (rok za dostavljanje prijedloga: 01.08.2017. godine)
 • Partnerstvo u naucnim i tehnoloskim istrazivanjima odrzivog razvoja SATREPS (rok za dostavljanje prijedloga: 20.08.2017. godine)
 • Individualni stručnjaci (rok za dostavljanje prijedloga: 01.08.2017. godine)
 • Individualni treninzi (rok za dostavljanje prijedloga: 01.08.2017. godine).

Molimo vas da se obratite Ministarstvu civilnih poslova BiH za sve potrebne informacije.


OBAVJEŠTENJE

Federalno ministarstvo nauke i obrazovanja potpisalo je sa Univerzitetom u Tuzli Ugovor o finansiranju/sufinansiranju projekata iz oblasti nauke od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu, na osnovu kojeg Univerzitet u Tuzli raspisuje

INTERNI POZIV ZA FINANSIRANJE/SUFINANSIRANJE PROJEKATA IZ OBLASTI NAUKE OD ZNAČAJA ZA FEDERACIJU U 2017. GODINI

Podijelite ovo: