Oglasna ploča

UNIVERZITET U TUZLI

PRIRODNO MATEMATIČKI FAKULTET

Tuzla, 20.06.2024.godine

Na osnovu člana 27.  Pravilnika o trećem ciklusu-doktorskom studiju na Univerzitetu u Tuzli

O B J A V L J U J E

        Melisa Halilović, MA  javno će braniti projekat doktorske disertacije, pod naslovom

Biološki potencijal metanolnih i etanolnih ekstrakata odabranih vrsta roda Allium

u petak  12.07.2024. godine u Sali broj 203  Prirodno-matematičkog  fakulteta Univerziteta u Tuzli  sa početkom u 9 sati:

pred Komisijom u sastavu:

 1. Dr.sci. Sanida Bektić, vanredni profesor,  za užu naučnu oblast „Biosistematika i morfologija biljaka“ na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Tuzli,predsjednik
 2. Dr.sci. Samira Huseinović, vanredni profesor, za užu naučnu oblast „Biosistematika i morfologija biljaka“ na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član
 3. Dr.sci. Darja Husejnagić, docent, za užu naučnu oblast „Genetika, biologija ćelije i mikrobiologija“ na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član

Pristup javnosti je slobodan.


JU UNIVERZITET U TUZLI
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET

O B A V I J E S T

Obavještavamo diplomante i magistrante Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli da je promocija diploma 27.06.2024.g. u 10 časova u prostorijama Univerzitetske dvorane.

DOBRO DOŠLI!


UNIVERZITET U TUZLI
PRIRODNO MATEMATIČKI FAKULTET

Tuzla, 24.05.2024.godine

Na osnovu člana 27.  Pravilnika o trećem ciklusu-doktorskom studiju na Univerzitetu u Tuzli

O B J A V L J U J E

      Darja Perkunić, MA  javno će braniti projekat doktorske disertacije, pod naslovom

„Genetska predispozicija majke kao prediktor za spontani prijevremeni porord: transkriptomski i pristup sljedećom generacijom sekvenciranja“

u petak  07.06.2024. godine u Sali broj 214  Prirodno-matematičkog  fakulteta Univerziteta u Tuzli  sa početkom u 12 sati

pred Komisijom u sastavu:

 1. Dr.sci. Amela Hercegovac, vanredni profesor,  za užu naučnu oblast „Genetika, biologija ćelije i mikrobiologija“ na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Tuzli,predsjednik
 2. Dr.sci. Borut Peterlin, redovni profesor, za područje Humana genetika, Medicinski fakultet Univerziteta u Ljubljani, ekvivalentno užoj naučnoj oblasti „Genetika, biologija ćelije i mikrobiologija“ na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član
 3. Dr.sci. Aldijane Avdić, docent, za užu naučnu oblast „Genetika, biologija ćelije i mikrobiologija“ na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član

Pristup javnosti je slobodan.


UNIVERZITET U TUZLI
PRIRODNO MATEMATIČKI FAKULTET

Tuzla, 24.05.2024.godine

Na osnovu člana 27.  Pravilnika o trećem ciklusu-doktorskom studiju na Univerzitetu u Tuzli

O B J A V L J U J E

        Džanan Osmanović, MA  javno će braniti projekat doktorske disertacije, pod naslovom

„Sveobuhvatna procjena monogenskih uzroka u etiologiji rekurentnih spontanih abortusa“

u petak  07.06.2024. godine u Sali broj 214  Prirodno-matematičkog  fakulteta Univerziteta u Tuzli  sa početkom u 10 sati i 30 minuta

pred Komisijom u sastavu:

 1. Dr.sci. Amela Hercegovac, vanredni profesor,  za užu naučnu oblast „Genetika, biologija ćelije i mikrobiologija“ na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Tuzli,predsjednik
 2. Dr.sci. Borut Peterlin, redovni profesor, za područje Humana genetika, Medicinski fakultet Univerziteta u Ljubljani, ekvivalentno užoj naučnoj oblasti „Genetika, biologija ćelije i mikrobiologija“ na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član
 3. Dr.sci. Suad Širanović, docent, za užu naučnu oblast „Genetika, biologija ćelije i mikrobiologija“ na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član

Pristup javnosti je slobodan.UNIVERZITET U TUZLI
PRIRODNO MATEMATIČKI FAKULTET
Tuzla, 14.05.2024.godine

Na osnovu člana 27. Pravilnika o trećem ciklusu-doktorskom studiju na Univerzitetu u Tuzli

O B J A V L J U J E

Maja Palangetić, MA javno će braniti projekat doktorske disertacije, pod naslovom

Silikatne alge fitobentosa kao biološki indikatori u ekološkom monitoringu rijeke Drine
u utorak 04.06.2024. godine u Biblioteci Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u
Tuzli sa početkom u 13 sati

pred Komisijom u sastavu:

1. Dr.sci. Senka Barudanović, redovni profesor, uža naučna oblast Ekologija i Botanika,
Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Sarajevu, ekvivalentno užoj naučnoj
oblasti Ekologija biljaka i životinja na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta
u Tuzli, predsjednik
2. Dr.sci. Jasmina Kamberović, vanredni profesor, uža naučna oblast Ekologija biljaka i
životinja, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Tuzli, član
3. Dr.sci. Samira Huseinović, vanredni profesor, uža naučna oblast Biosistematika i
morfologija biljaka, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Tuzli, član

Pristup javnosti je slobodan.


JU UNIVERZITET U TUZLI
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET

O B A V I J E S T

Obavještavamo diplomante i magistrante Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli da je promocija diploma 21.12.2023.g. u 12 časova u prostorijama Univerzitetske dvorane.

DOBRO DOŠLI!


JU UNIVERZITET U TUZLI
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET
Tuzla,09.10.2023.

OBAVJEŠTENJE

 

Obavještavaju se kandidadti koji su stekli pravo upisa na treći ciklus studija da je upis u periodu od 09.10.2023.do 13.10.2023.godine

Primljeni kandidati pri upisu prilažu:

 • Popunjen upisni materijal koji se može kupiti u skriptarnici na Tehnološkom fakultetu 
 • Dvije kolor fotografije formata 4×6 cm (za indeks)
 • Ljekarsko uvjerenje
 • Dokaz o uplati školarine u troškovima studija u iznosu od 3.600.00 KM 

UPLATE VRŠITI NA RAČUN KAKO SLIJEDI:

RAČUN PRIMAOCA   1321000256000080
VRSTA PRIHODA   722631
BUDŽETSKA ORGANIZACIJA    2404001
OPĆINA   094
POZIV NA BROJ   1270380000 


JU UNIVERZITET U TUZLI
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET
Tuzla,09.10.2023.

OBAVJEŠTENJE 

Obavještavaju se kandidati koji su stekli pravo upisa na drugi ciklus studija da je upis u periodu od 09.10.2023.do 13.10.2023.godine

Primljeni kandidati pri upisu prilažu:

 • Popunjen upisni materijal koji se može kupiti u skriptarnici na Tehnološkom fakultetu
 • Dvije kolor fotografije formata 4×6 cm (za indeks)
 • Ljekarsko uvjerenje
 • Dokaz o uplati školarine u troškovima studija u iznosu od 1.200.00 KM 

UPLATE VRŠITI NA RAČUN KAKO SLIJEDI:

RAČUN PRIMAOCA   1321000256000080
VRSTA PRIHODA   722631
BUDŽETSKA ORGANIZACIJA    2404001
OPĆINA   094
POZIV NA BROJ   1270350000 


UNIVERZITET U TUZLI
PRIRODNO MATEMATIČKI FAKULTET
Tuzla, 30.05.2023.godine

Na osnovu člana 27. Pravilnika o trećem ciklusu-doktorskom studiju na Univerzitetu u Tuzli

O B J A V L J U J E

Subha Avdić, MA javno će braniti projekat doktorske disertacije, pod naslovom

“Ekofiziološka i morfo-genetička analiza vrsta Aulopyge huegelii, Heckel, 1843 i Phoxinellus alepidotus, Heckel, 1843 iz Šatorskog jezera”

u petak 09.06.2023. godine u Biblioteci Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli sa početkom u 11 sati, pred Komisijom u sastavu:

 1. Dr.sci. Avdul Adrović, redovni profesor, predsjednik
  za užu naučnu oblast: „Biosistematika i morfologija životinja“
  Prirodno-matematički fakultet, Univerzutet u Tuzli
 2. Dr.sci. Azra Bakrač, redovni profesor, član
  Uža oblast (grana) Biologija, Mikrobiologija
  Biotehnički fakultet, Univerzitet u Bihaću
 3. Dr.sci. Edina Hajdarević, vanredni profesor, član
  za užu naučnu oblast: „Biosistematika i morfologija životinja“
  Prirodno-matematički fakultet, Univerzutet u Tuzli

Pristup javnosti je slobodan.


UNIVERZITET U TUZLI
PRIRODNO MATEMATIČKI FAKULTET
Tuzla, 10.05.2023.godine

Na osnovu člana 27. Pravilnika o trećem ciklusu-doktorskom studiju na Univerzitetu u Tuzli

O B J A V L J U J E

Maja Šibarević,MA javno će braniti projekat doktorske disertacije, pod naslovom

„Ekologija ishrane i antropometrijske karakteristike kod osoba sa dijabetesom tip 2”

u ponedjeljak 29.05.2023. godine u Biblioteci Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli sa početkom u 11 sati
pred Komisijom u sastavu:

 1. dr sc. Sanel Ridžanović, vanredni profesor uža naučna oblast „Zoologija i Ekologija“, Nastavnički fakultet, Univerzitet u Mostaru, predsjednik Komisije;
 2. dr. sc. Elvira Hadžiahmetović Jurida,vanredni profesor uža naučna oblast ”Ekologija biljaka i životinja”, Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli, član;
 3. dr sc. Hajrija Hamidović,vanredni profesor uža naučna oblast ”Genetika, biologija ćelije i mikrobiologija“ , Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli, član.

Pristup javnosti je slobodan.


UNIVERZITET U TUZLI
PRIRODNO MATEMATIČKI FAKULTET
Tuzla, 18.05.2023.godine

OBAVIJEST

Otkazuje se odbrana projekta doktorske disertacije kandidata Maje Šibarević, zakazana za 19.05.2023.godine u 11 sati, zbog privremene spriječenosti za rad jednog od članova komisije.


UNIVERZITET U TUZLI
PRIRODNO MATEMATIČKI FAKULTET
Tuzla, 10.05.2023.godine

Na osnovu člana 27. Pravilnika o trećem ciklusu-doktorskom studiju na Univerzitetu u Tuzli

O B J A V L J U J E

Irma Mujkić,MA javno će braniti projekat doktorske disertacije, pod naslovom

„Značaj citoloških, genetičkih i imunohistohemijskih metoda u dijagnostici, prevenciji i praćenju karcinoma grlića materice “

u petak 02.06.2023. godine u Sali broj: 203 Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli sa početkom u 13 sati i 30 minuta
pred Komisijom u sastavu:

 1. dr sc. Vesna Hadžiavdić, vanredni profesor uža naučna oblast „Genetika, biologija ćelije i mikrobiologija“, Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjednik Komisije;
 2. dr. sc. Lejla Pojskić,redovni profesor uža naučna oblast ”Biotehnologija”, Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu, član;
 3. dr sc. Amela Hercegovac, vanredni profesor uža naučna oblast ”Genetika, biologija ćelije i mikrobiologija”, Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli, član.

Pristup javnosti je slobodan.


UNIVERZITET U TUZLI
PRIRODNO MATEMATIČKI FAKULTET
Tuzla, 10.05.2023.godine

Na osnovu člana 27. Pravilnika o trećem ciklusu-doktorskom studiju na Univerzitetu u Tuzli

O B J A V L J U J E

Maja Šibarević,MA javno će braniti projekat doktorske disertacije, pod naslovom

„Ekologija ishrane i antropometrijske karakteristike kod osoba sa dijabetesom tip 2”

u petak 19.05.2023. godine u Biblioteci Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli sa početkom u 11 sati
pred Komisijom u sastavu:

 1. dr sc. Sanel Ridžanović, vanredni profesor uža naučna oblast „Zoologija i Ekologija“, Nastavnički fakultet, Univerzitet u Mostaru, predsjednik Komisije;
 2. dr. sc. Elvira Hadžiahmetović Jurida,vanredni profesor uža naučna oblast ”Ekologija biljaka i životinja”, Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli, član;
 3. dr sc. Hajrija Hamidović,vanredni profesor uža naučna oblast ”Genetika, biologija ćelije i mikrobiologija“ , Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli, član.

Pristup javnosti je slobodan.


UNIVERZITET U TUZLI
PRIRODNO MATEMATIČKI FAKULTET
i TEHNOLOŠKI FAKULTET
Tuzla, 05.04.2023.godine

Na osnovu člana 26. Pravilnika o trećem ciklusu-doktorskom studiju na Univerzitetu u Tuzli

O B J A V L J U J E

Aldina Baltić, MA javno će braniti projekat doktorske disertacije, pod naslovom

„MONITORING TEŠKIH METALA POMOĆU BIOINDIKATORA I NJIHOVO UKLANJANJE IZ OKOLINE“

u utorak 11.04.2023. godine u Sali broj 211 Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli sa početkom u 11 sati
pred Komisijom u sastavu:

 1. Dr.sc.Benjamin Ćatović, vanredni profesor, član, uža naučna oblast Opšta i neorganska hemija Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli
 2. Dr.sc. Aldina Kesić, redovni profesor, predsjednik uža naučna oblast Opšta i neorganska hemija Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli
 3. Dr.sc. Majda Srabović, vanredni profesor, član uža naučna oblast Organska hemija
  Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli

Pristup javnosti je slobodan.

UNIVERZITET U TUZLI
PRIRODNO MATEMATIČKI FAKULTET
i TEHNOLOŠKI FAKULTET
Tuzla, 18.01.2023.godine

Na osnovu člana 26. Pravilnika o trećem ciklusu-doktorskom studiju na Univerzitetu u Tuzli

O B J A V L J U J E

Azra Bašić-Halilović, MA javno će braniti projekat doktorske disertacije, pod naslovom

„OPTIMIZACIJA METODE ZA EKSTRAKCIJU I KVANTIFIKACIJU POLICIKLIČNIH AROMATSKIH UGLJIKOVODIKA IZ SUHOMESNATIH PROIZVODA“

u petak 27.01.2023. godine u Sali za sjednice Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli sa početkom u 12 sati
pred Komisijom u sastavu:

 1. Dr.sc. Mersiha Suljkanović, vanredni profesor, predsjednik uža naučna oblast Analitička hemija Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli,
 2. Dr.sc.Jasmin Suljagić, vanredni profesor, član uža naučna oblast Organska hemija Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli
 3. Dr.sc. Zahida Ademović, redovni profesor, član, uža naučna oblast Organska hemija
  Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli

Pristup javnosti je slobodan.


UNIVERZITET U TUZLI
PRIRODNO MATEMATIČKI FAKULTET
i TEHNOLOŠKI FAKULTET
Tuzla, 18.01.2023.godine

Na osnovu člana 26. Pravilnika o trećem ciklusu-doktorskom studiju na Univerzitetu u Tuzli

O B J A V L J U J E

Emir Horozić, MA javno će braniti projekat doktorske disertacije, pod naslovom

SINTEZA, KARAKTERIZACIJA I MOGUĆNOST PRIMJENE METALNIH KOMPLEKSA SA ODABRANIM IMINSKIM LIGANDIMA

u petak 26.01.2023. godine u Sali za sjednice Prirodnio-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli sa početkom u 12 sati, pred Komisijom u sastavu:

 1. Dr.sc. Amira Cipurković, redovni profesor za užu naučnu oblast “Opća i neorganska hemija”, Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjednik komisije;
 2. Dr.sc. Snježana Marić, redovni profesor za užu naučnu oblast “Organska hemija”, Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli, član (mentor);
 3. Dr.sc. Jasmin Suljagić, vanredni profesor za užu naučnu oblast “Organska hemija”, Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli, član

Pristup javnosti je slobodan.


UNIVERZITET U TUZLI
PRIRODNO MATEMATIČKI FAKULTET
i TEHNOLOŠKI FAKULTET
Tuzla, 18.01.2023.godine

Na osnovu člana 26. Pravilnika o trećem ciklusu-doktorskom studiju na Univerzitetu u Tuzli

O B J A V L J U J E

Edita Bjelić, MA javno će braniti projekat doktorske disertacije, pod naslovom

IZOLACIJA BIAKTIVNIH SPOJEVA IZ BIOMASE EKSTRAKCIJOM POMOĆU EUTEKTIČKIH RASTVARAČA

u petak 26.01.2023. godine u Sali za sjednice Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli sa početkom u 11 sati, pred Komisijom u sastavu:

 1. Dr.sc.Jasmin Suljagić, vanredni profesor, predsjednik uža naučna oblast Organska hemija Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli
 2. Dr.sc. Mersiha Suljkanović, vanredni profesor, član uža naučna oblast Analitička hemija
  Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli (mentor)
 3. Dr.sc. Mirsad Salkić, redovan prof., član uža naučna oblast Analitička hemija Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli član

Pristup javnosti je slobodan.


UNIVERZITET U TUZLI
PRIRODNO MATEMATIČKI FAKULTET
i TEHNOLOŠKI FAKULTET
Tuzla, 08.11.2022.godine

Na osnovu člana 26. Pravilnika o trećem ciklusu-doktorskom studiju na Univerzitetu u Tuzli

O B J A V L J U J E

Melisa Ahmetović, MA javno će braniti projekat doktorske disertacije, pod naslovom

„Ispitivanje kinetike i mehanizma adsorpcije teških metala iz višekomponentnih vodenih sistema galvanske industrije upotrebom bentonita“

u četvrtak 29.12.2022. godine u Sali za sjednice Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli sa početkom u 12 sati, pred Komisijom u sastavu:

 1. Dr.sc. Amra Odobašić, redovni profesor, predsjednik
  uža naučna oblast Fizikalna hemija i elektrohemija
  Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli
 2. Dr.sc. Indira Šestan, vanredni profesor, član
  uža naučna oblast Fizikalana hemija i elektrohemija
  Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli
 3. Dr.sc. Edisa Papraćanin, docent, član
  uža naučna oblast Hemijsko inženjerstvo
  Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli

Pristup javnosti je slobodan.


UNIVERZITET U TUZLI
PRIRODNO MATEMATIČKI FAKULTET
Tuzla, 06.07.2022.godine
Na osnovu člana 26. Pravilnika o trećem ciklusu-doktorskom studiju na Univerzitetu u Tuzli

O B J A V L J U J E

Mirnes Karić, profesor biologije javno će braniti projekat doktorske disertacije, pod naslovom

„POVEZANOST FAKTORA SREDINE I MIKROBIOLOŠKE KONTAMINACIJE U PROSTORIJAMA

OSNOVNIH ŠKOLA NA PODRUČJU GRADA ZENICE”

u srijedu 13.07.2022. godine u Sali broj: 211 Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta
u Tuzli sa početkom u 10 sati
pred Komisijom u sastavu:

 1. Dr.sci. Anesa Jerković Mujkić, redovni profesor, predsjednik
  uža naučna oblast „Mikrobiologija i „Biologija ćelije““
  Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Sarajevu
 2. Dr.sci. Amela Hercegovac, vanredni profesor (mentor), član
  uža naučna oblast „Genetika, biologija ćelije i mikrobiologija“
  Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Tuzli
 3. Dr.sci. Snježana Hodžić, redovni profesor, član
  uža naučna oblast „Genetika, biologija ćelije i mikrobiologija“
  Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli

Pristup javnosti je slobodan.


UNIVERZITET U TUZLI
PRIRODNO MATEMATIČKI FAKULTET
i TEHNOLOŠKI FAKULTET
Tuzla, 06.05.2022.godine

Na osnovu člana 26. Pravilnika o trećem ciklusu-doktorskom studiju na Univerzitetu u Tuzli

O B J A V L J U J E

Edina Huseinović, MA javno će braniti projekat doktorske disertacije, pod naslovom

„Kompleksiranje i solubilizacija 2-acetoksi benzen karboksilne kiseline“

u utorak 17.05.2022. godine u Sali broj: 203  Prirodno-matematičkog  fakulteta Univerziteta u Tuzli  sa početkom u 12 sati

pred Komisijom u sastavu:

1. Dr.sc. Majda Srabović, vanredni profesor, predsjednik
   uža naučna oblast  Organska hemija
  Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli
2. Dr.sc. Melita Huremović, vanredni profesor (mentor), član
   uža naučna oblast Organska hemija
   Prirodno-matematički fakultet  Univerziteta u Tuzli
3. Dr.sc. Zahida Ademović, redovni  profesor, član
   uža naučna oblast Organska hemija
   Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli

Pristup javnosti je slobodan.

____________________________________________________________________________________________

UNIVERZITET U TUZLI
PRIRODNO MATEMATIČKI FAKULTET
Tuzla, 04.03.2022.godine

Na osnovu člana 26. Pravilnika o trećem ciklusu-doktorskom studiju na Univerzitetu u Tuzli

O B J A V L J U J E

Rajko Roljić, MA javno će braniti projekat doktorske disertacije, pod naslovom

„Ekološko-biosistematske karakteristike slatkovodnih rakova iz familije Astacidae (Latreille, 1802) na području sjeverozapadnog dijela Bosne i Hercegovine”

u petak 11.03.2022. godine u Sali broj: 211 Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli sa početkom u 13 sati
pred Komisijom u sastavu:

 1. Dr.sci. Avdul Adrović, redovni profesor, predsjednik
  uža naučna oblast „Biosistematika i morfologija životinja“
  Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Tuzli
 2. Dr.sci. Elvira Hadžiahmetović Jurida, vanredni profesor (mentor), član
  uža naučna oblast „Ekologija biljaka i životinja“
  Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Tuzli
 3. Dr.sci. Sanel Riđanović, vanredni profesor, član
  uža naučna oblast „Zoologija i Ekologija“
  Nastavnički fakultet, Univerzitet u Džemal Bijedić u Mostaru

Pristup javnosti je slobodan.


OBAVJEŠTENJE

o iznosu dodatne participacije u troškovima sticanja naučnog stepena magistra i doktora nauka

Upravni odbor Univerziteta u Tuzli, uz prethodnu saglasnost Vlade TK, 03.februara 2022.godine donio je ODLUKU o iznosu dodatne participacije u troškovima sticanja naučnog stepena magistra i doktora nauka na fakultetima/Akademiji Univerziteta u Tuzli.

UNIVERZITET U TUZLI

PRIRODNO MATEMATIČKI FAKULTET

 i TEHNOLOŠKI FAKULTET

Tuzla, 18.01.2022.godine

Na osnovu člana 26.  Pravilnika o trećem ciklusu-doktorskom studiju na Univerzitetu u Tuzli

O B J A V L J U J E

DALILA IVANKOVIĆ, MA  javno će braniti projekat doktorske disertacije, pod naslovom

„Ispitivanje antropogenog uticaja na hemizam,indikatore kvalitete i koncentracije odabranih

hemijskih elemenata rijeke Bregave“

u četvrtak  27.01.2022. godine u Sali broj: 203  Prirodno-matematičkog  fakulteta Univerziteta u Tuzli  sa početkom u 12 sati

pred Komisijom u sastavu:


1. Dr.sc. Aida Crnkić, redovni profesor, predsjednik
   UNO Opšta i neorganska hemija
  Prirodno-matematički fakultet UNTZ
2. Dr.sc. Almir Šestan, vanredni profesor (mentor), član
   UNO Opšta i neorganska hemija
   Prirodno-matematički fakultet UNTZ
3. Dr.sc. Aldina Kesić, vanredni profesor, član
   UNO Opšta i neorganska hemija
   Prirodno-matematički fakultet UNTZ

Pristup javnosti je slobodan.


UNIVERZITET U TUZLI

PRIRODNO MATEMATIČKI FAKULTET

 i TEHNOLOŠKI FAKULTET

Tuzla, 27.04.2021.godine

Na osnovu člana 26.  Pravilnika o trećem ciklusu-doktorskom studiju na Univerzitetu u Tuzli

O B J A V L J U J E

 MUSTAFA PAŠIĆ, MA  javno će braniti projekat doktorske disertacije, pod naslovom

„ISPITIVANJE MOGUĆNOSTI PRIMJENE HIDROFOBNIH EUTEKTIČKIH RASTVARAČA ZA EKSTRAKCIJUPb(II) IONA“

 u srijedu  05.05.2021. godine u Sali broj: 203  Prirodno-matematičkog  fakulteta Univerziteta u Tuzli  sa početkom u 12 sati

pred Komisijom u sastavu:

 1. dr. sci. Mirsad Salkić, redovni profesor, predsjednik
  uža naučna oblast „ Analitička hemija“
  Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli
 2. dr.sci. Mersiha Suljkanovic, vanredni profesor, član
  uža naučna obalst Analitička hemija
  Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli
 3. dr.sci. Amira Cipurković, redovni profesor, član
  uža naučna oblast Opšta i neorganska hemija
  Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli

Pristup javnosti je slobodan.


UNIVERZITET U TUZLI

PRIRODNO MATEMATIČKI FAKULTET i TEHNOLOŠKI FAKULTET

Tuzla, 04.03.2021.godine

Na osnovu člana 26.  Pravilnika o trećem ciklusu-doktorskom studiju na Univerzitetu u Tuzli

O B J A V L J U J E

Mr.Stipe Ćelan  javno će braniti projekat doktorske disertacije, pod naslovom

Uticaj dodatka propolisa, različitog botaničkog i geografskog porijekla na profil antioksidanasa i mikroelemenata u medu”

u srijedu  10.03.2021. godine u Sali broj: 203  Prirodno-matematičkog  fakulteta Univerziteta u Tuzli  sa početkom u 11 sati pred Komisijom u sastavu:

 1. Drsc. Nadira Ibrišimović Mehmedinović, vanredni profesor, uža naučna oblast „Opšta i neorganska hemija“, Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli
 2. Dr.sc.Aldina Kesić, vanredni profesor, uža naučna oblast „Opšta i neorganska hemija“, Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli
 3. Dr.sc. Mirza Ibrišimović, vanredni profesor, uža naučna oblast  „Medicinska biologija i mikrobiologija“, Sarajevo School of Science and Technology „SSST“.

Pristup javnosti je slobodan.


UNIVERZITET U TUZLI

PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Tuzla, 04.01.2021. godina

Na osnovu člana 18. Pravilnika o završnom magistarskom radu na II ciklusu studija Univerziteta u Tuzli, Sekretarijat Univerziteta

O B J A V L J U J E

Seida Mujanović, bachelor primijenjene hemije  javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom

Uticaj različitih dodataka na promjenu pH vrijednosti modelnih rastvora biološki aktivnih puferskih sistema

u utorak 12.01.2021. godine u Sali broj: 203  Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli,  sa početkom u 10  sati  pred Komisijom u sastavu:

 1. sc. Aldina Kesić, vanredni profesor za užu naučnu oblast „Opšta i neorganska hemija“, Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjednik
 2. sc. Almir Šestan, docent, za užu naučnu oblast „Opšta i neorganska hemija“, Prirodno-matematički  fakultet Univerziteta u Tuzli, mentor i član
 3. sc. Nadira Ibrišimović Mehmedinović, vanredni profesor, za užu naučnu oblast „Opšta i neorganska hemija“, Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli, član.

Zamjenski član  dr.sci. Benjamin Ćatović, vanredni profesor  za užu naučnu oblast „Opšta i neorganska hemija“   Prirodno-matematički fakultet  Univerziteta u Tuzli.

Pristup javnosti je slobodan.

Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, radnim danom od 8,00 do 16,00 sati.

SAŽETAK

U ovom radu su obrađeni biološki aktivni puferski sistemi, odnosno bikarbonatni, fosfatni, proteinski (hemoglobin), kao i općenito važnost ovih pufera i mehanizam djelovanja. Gotovo svi biološki procesi ovisni su o pH vrijednosti, te se može reći da metaboličke reakcije teku povoljno samo kod određenog i nepromjenljivog pH. Konstantni pH tjelesnih tekućina održava se pomoću ova tri puferska sistema. Puferi su dvokomponentni sistemi u ravnoteži koji se sastoje od smjese slabih kiselina i njihovih soli ili slabih baza i njihovih soli. To su rastvori kod kojih pH vrijednost ostaje relativno nepromijenjena bez obzira na dodavanje manjih količina baza ili kiselina. Takođe, objašnjena je i međusobna povezanost ovih sistema, kao i stanja acidobaznog poremećaja, odnosno posljedice poremećaja koncentracije H+ jona u ekstracelularnoj tečnosti, i to povećanje koncentracije H+ jona (acidoze), i pada koncetracije H+ jona (alkaloze). Mala promjena pH od 7,35  na 7,45 predstavlja promjenu [H+] u krvi od oko 20%. U slučaju potrebe, karbonatni i proteinski pufer se prvi aktiviraju, djeluju trenutačno, u sekundama neutralizacijom kiselina ili baza, koje bi mogle promijeniti optimalni, fiziološki raspon pH-vrijednosti. U eksperimentalnom dijelu rada, ispitan je uticaj dodataka kao što su čisti sok limuna (pH=3,21), zeleni čaj(pH=6,67), smjesa limuna i meda (pH=3,22), i zeleni čaj sa limunom (pH=3,55), na pH vrijednost modelnih rastvora biološki aktivnih pufera (bikarbonatni i fosfatni). Navedene pH vrijednosti dodataka korištene su pri radu sa bikarbonatnim puferom (pH=7,4), te je nađeno da dodaci sa navedenim nižim pH vrijednostima zbog limunske kiseline, više snižavaju pH ovog pufera, za razliku od dodatka čija je pH vrijednost npr. 6,67.

Ključne riječi: bikarbonatni pufer, fosfatni pufer, proteinski puferi, hemoglobin, pH vrijednost, acidoza, alkaloza


UNIVERZITET U TUZLI

PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Tuzla, 29.12.2020. godina

Na osnovu člana 18. Pravilnika o završnom magistarskom radu na II ciklusu studija Univerziteta u Tuzli, Sekretarijat Univerziteta

O B J A V L J U J E

Emina Džidić, bachelor biologije  javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom:

DOB MENARHE DJEVOJČICA SA PODRUČJA GRADAČCA“

u petak  08.01.2021. godine u Sali broj: 203  Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli,  sa početkom u 13  sati i 30 minuta pred Komisijom u sastavu:

 1. sc. Adisa Ahmić, vanredni profesor, za užu naučnu oblast „Genetika, biologija ćelije i mikrobiologija“, Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjednik
 2. sc. Hajrija Hamidović, vanredni profesor, za užu naučnu oblast „Genetika, biologija ćelije i mikrobiologija“, Prirodno-matematički  fakultet Univerziteta u Tuzli, mentor i član
 3. sc. Snježana Hodžić, redovni profesor, za užu naučnu oblast „Genetika, biologija ćelije i mikrobiologija“, Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli, član.

Zamjenski član  dr.sci. Amela Hercegovac, vanredni profesor  za užu naučnu oblast „Genetika, biologija ćelije i mikrobiologija“   Prirodno-matematički fakultet  Univerziteta u Tuzli.

Pristup javnosti je slobodan.

Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, radnim danom od 8,00 do 16,00 sati

SAŽETAK

završnog magistarskog rada pod nazivom:

Dob menarhe djevojčica sa područja Gradačca

Menarha je najsigurniji znak puberteta djevojčica a njoj prethodi period intenzivnog tjelesnog rasta.  Ona predstavlja značajni prelomni trenutak u nizu zbivanja u životu ženskog organizma, a najčešće se javlja dvije godine nakon prvih pubertetskih znakova, tj.na prelazu iz dječijeg u doba spolne zrelosti. Mnogi autori su istraživali utjecaje različitih egzogenih (nutricionih, socio-ekonomskih, klimatsko-ekoloških faktora, stresa itd.) i endogenih faktora na pojavu menarhe. Naše istraživanje je obuhvatilo 7 osnovnih škola na području Gradačca. U anketi su traženi osnovni podaci o datumu  rođenja djevojčica i majki, kao i podaci o prvoj pojavi menarhe, te podaci o fizičkoj aktivnosti ispitanica. Istraživanje je obuhvatilo ukupno 608 ispitanika ženskog spola (304 djevojčice i 304 majke). Metod istraživanja je bio anketa i statistička obrada podataka. Statistička analiza podataka je urađena pomoću nezavisnog t-testa i SPSS programa za statističku obradu podataka. Cilj je bio odrediti prosječnu dob pojave menarhe kod gradačačkih djevojčica osnovnoškolskog uzrasta (hronološke dobi od 10 do 15 godina). Zatim, utvrditi postoji li korelacija između pojave menarhe kod majki i njihovih ženskih potomaka. Jedan od ciljeva je bio i taj da se utvrdi da li starost majke pri rođenju djevojčice utiče na pojavu njene menarhe i sezonski uticaj na pojavu menarhe u ispitivanom području (smjena godišnjih doba).  Utvrđeno je da je srednja dob menarhe djevojčica sa područja Gradačca X̄= 12,42, a njihovih majki X̄= 14,03. T-testom je utvrđeno da između ovih vrijednosti postoje statistički značajne razlike. Testom korelacije je utvrđeno da je dob menarhe djevojčica u značajnoj povezanosti sa dobom menarhe njihovih majki ( r = 0,030); zatim sa uzrastom i sa mjesecom u godini. Uočeno je da je najveća frekvencija pojave menarhe u ljeto, a najmanja u jesen a približno ista u zimskom i ljetnom periodu. Utvrđen je i akceleracijski trend pojave menarhe koji se uklapa u zapadnoevropski trend.

Ključne riječi: menarha, pubertet djevojčica, prosječna dob menarhe.c


OBAVJEŠTENJE

Ovdje možete naći KRIZNI PLAN PRIPRAVNOSTI I ODGOVORA NA POJAVU CORONAVIRUSA (COVID-19) PRIRODO-MATEMATIČKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U TUZLI U ZIMSKOM SEMESTRU AKADEMSKE 2020/21. GODINE


OBAVJEŠTENJE

Na osnovu člana 26.  Pravilnika o trećem ciklusu-doktorskom studiju na Univerzitetu u Tuzli

O B J A V L J U J E

 Željka Stjepić Srkalović MA, javno će braniti projekat doktorske disertacije, pod naslovom

Prostorno i geoekološko vrednovanje tla grada Tuzla

u petak 24.07.2020. godine u Sali broj 111 Prirodno-matematičkog  fakulteta Univerziteta u Tuzli sa početkom u 14 sati

pred Komisijom u sastavu:

 1. Dr sc. Alen Lepirica, vanredni profesor, predsjednik

Uža naučna oblast “Fizička geografija”

Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Tuzli

 1. Dr sc. Dragoslav Pavić, redovni profesor, član

Uža naučna oblast “Fizička geografija”

Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

 1. Dr sc. Semir Ahmetbegović, vanredni profesor, član

Uža naučna oblast “Fizička geografija”

Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Tuzli

Pristup javnosti je slobodan.


OBAVJEŠTENJE

Na osnovu člana 26.  Pravilnika o trećem ciklusu-doktorskom studiju na Univerzitetu u Tuzli

O B J A V L J U J E

Dušan Tomažič MA, javno će braniti projekat doktorske disertacije, pod naslovom

Dijaspora Bosne i Hercegovine u Republici Sloveniji

u četvrtak 24.09.2020. godine u Sali broj 111 Prirodno-matematičkog  fakulteta Univerziteta u Tuzli  sa početkom u 14 sati

pred Komisijom u sastavu:

 1. Dr sc. Semir Ahmetbegović, vanredni profesor, predsjednik

Uža naučna oblast “Fizička geografija”

Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Tuzli

 1. Dr sc. Vladimir Stojanović, redovni profesor, član

Uža naučna oblast “Društvena geografija”

Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

 1. Dr sc. Alija Suljić, vanredni profesor, član

Uža naučna oblast “Antropogeografija”

Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Tuzli

Pristup javnosti je slobodan.


OBAVJEŠTENJE

Na osnovu člana 26.  Pravilnika o trećem ciklusu-doktorskom studiju na Univerzitetu u Tuzli

O B J A V L J U J E

Senad Gutić MA, javno će braniti projekat doktorske disertacije, pod naslovom

„Geografski – geoekološki aspekt stanja kvaliteta zraka Tuzlanske kotline“

u srijedu 09.09.2020. godine u Sali broj 111 Prirodno-matematičkog  fakulteta Univerziteta u Tuzli  sa početkom u 14 sati

pred Komisijom u sastavu:

 1. Dr sc. Alen Lepirica, vanredni profesor, predsjednik

Uža naučna oblast “Fizička geografija”

Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Tuzli

 1. Dr sc. Dragoslav Pavić, redovni profesor, član

Uža naučna oblast “Fizička geografija”

Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

 1. Dr sc. Semir Ahmetbegović, vanredni profesor, član

Uža naučna oblast “Fizička geografija”

Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Tuzli

Pristup javnosti je slobodan.


OBAVJEŠTENJE

Na osnovu člana 26.  Pravilnika o trećem ciklusu-doktorskom studiju na Univerzitetu u Tuzli

O B J A V L J U J E

Mr sc. Almira Bećirović, javno će braniti projekat doktorske disertacije, pod naslovom

Savremene funkcije i gravitaciono područje grada Tuzla

u srijedu 02.09.2020. godine u Sali broj 111 Prirodno-matematičkog  fakulteta Univerziteta u Tuzli  sa početkom u 15 sati

pred Komisijom u sastavu:

 1. Dr sc. Semir Ahmetbegović, vanredni profesor, predsjednik

Uža naučna oblast “Fizička geografija”

Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Tuzli

 1. Dr sc. Jovan Plavša, redovni profesor, član

Uža naučna oblast “Regionalna geografija”

Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

 1. dr sc. Fadila Kudumović Dostović, vanredni profesor, član

Uža naučna oblast “Regionalna geografija”

Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Tuzli

Pristup javnosti je slobodan.


OBAVJEŠTENJE

Odluka o konačnoj rang listi kandidata koji su stekli pravo upisa na treći ciklus studija na zajedničkom doktorskom studiju Prirodno-matematičkog i Tehnološkog fakulteta u akademskoj 2019/2020. godini

OBAVJEŠTENJE

Odluka o konačnoj rang listi kandidata koji su ostvarili pravo na upis na II (drugi) ciklus studija Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2019/20. godini.

OBAVJEŠTENJE

Privremena rang lista kandidata za doktorski studij na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2019/20. godini na Odsjeku biologija.

OBAVJEŠTENJE

Privremena rang lista kandidata za zajednički doktorski studij “Primijenjena hemija” u akademskoj 201972020. godini.

OBAVJEŠTENJE

Kandidatkinja mr.sc. Emina Mešikić, dana 04.12.2018. godine javno će braniti projekat doktorske disertacije pod nazivom:

„UTICAJ MIKROBIOLOŠKIH I FIZIČKO – HEMIJSKIH PARAMETARA SIROVOG MLIJEKA I USLOVA ČUVANJA NA KVALITET FERMENTISANIH MLIJEČNIH PROIZVODA“

pred  Komisijom u sastavu:

 1. Dr. sc. Snježana Hodžić, vanredni profesor, predsjednik
  Uža naučna oblast “Genetika, biologija ćelije i mikrobiologija“
  Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Tuzli
 1. Dr. sc. Anesa Jerković –Mujkić, redovni profesor, član
  Uža naučna oblast „Mikrobiologija i biologija ćelije“
  Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Sarajevu
 1. Dr. sc. Zlatan Sarić, redovni profesor, član
  Oblasti  „Tehnologija proizvoda animalnog porijekla“
  na predmetu  „Tehnologija mlijeka i mliječnih proizvoda“
  Poljoprivredno-prehrambeni fakultet , Univerzitet u Sarajevu

Odbrana projekta doktorske disertacije obavit će se u Sali 214 Prirodno-matematičkog fakulteta  Univerziteta u Tuzli, sa početkom u 12.30 sati.


OBAVJEŠTENJE 

Obavještavamo kandidate studijskih programa BIOLOGIJA, HEMIJA, MATEMATIKA I TURIZMOLOGIJA, a koji su na prvom i drugom upisnom roku  ostvarili pravo upisa na prvu godinu prvog ciklusa studija u ak.2018/2019 da će upis na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Tuzli biti u periodu od 14.09.do 17.09.2018.godine.

ZA UPIS JE POTREBNO:

 • Upisni materijal, indeks i uplatnica ( kupiti u skriptarnici koja se nalazi na Tehnološkom fakultetu)
 • 2 fotografije veličine 4×6 cm
 • Ljekarsko uvjerenje

UPLATITI:

 • Studenti koji plaćaju participaciju tj. studenti koji su primljeni na teret Budžeta TK plaćaju

100,00 KM ( visina participacije ) + 4,00 KM  (osiguranje studenta )

 • Studenti koji plaćaju školarinu studenti vlastitih potreba plaćaju

750,00 KM ( visina školarine ) + 4,00 KM ( osiguranje studenta)

 

Pravo na popust u visini od 50% na visinu školarine odnosno 50 % na visinu participacije imaju studenti koji ostvaruju pravo po članu 20. Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji („Sl. novine TK“, broj 5/12, 5/14 i 12/16), o čemu je student dužan pružiti  odgovarajući dokaz studentskoj službi fakulteta.

Osiguranje studenta ne ulazi u gore navedeni Zakon tj.plaća se u cjelosti.

NAPOMENA ZA KANDIDATE STUDIJSKOG PROGRAMA FIZIKA

OBZIROM DA NI PO DRUGOM UPISNOM ROKU NIJE BIO DOVOLJAN BROJ KANDIDATA OBAVJEŠTAVAMO VAS DA ĆE INFORMACIJA O  UPISU  PRIMJLJENIH KANDIDATA BITI NAKNADNO ISTAKNUTA.

 


OBAVJEŠTENJE

Obavještavamo  studente Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli koji su se prijavili na simpozij CONNECT 2.0 koji se održava u Neumu od 19. do 25. 08. 2018. godine i  koji su podnijeli prijave u Dekanat fakulteta da su također obavezni izvršiti online prijavu na  web stranici

https://indico.fias.uni-frankfurt.de/event/12/


OBAVJEŠTENJE

Kandidat mr.sc. Eldar Tanović, dana 17.01.2018. godine javno će braniti projekat doktorske disertacije pod nazivom:

Ekofiziološka i morfološko-genetička karakterizacija populacija vrste Squalius cephalus Linnaeus, 1758 iz tekućica sjeveroistočne Bosne

pred Komisijom u sastavu:
1. Dr. sc. Vera Nikolić, vanredni profesor, predsjednik
uža naučna oblast „Zoologija“,Biološki fakultet, Beograd;
2. Dr. sc. Edina Hajdarević, vanredni profesor, član
Uža naučna oblast „Biosistematika i morfologija životinja“,
Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Tuzli;
3. Dr. sc. Avdul Adrović, vanredni profesor, član
Uža naučna oblast „Biosistematika i morfologija životinja“,
Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Tuzli.

Odbrana projekta doktorske disertacije održat će se u učionici 214 Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, sa početkom u 14.00 sati.

Tuzla, 10.01.2018 godine

OBAVJEŠTENJE

Kandidat mr.sc. Emir Halilović, dana 21.12.2017. godine javno će braniti projekat doktorske disertacije pod nazivom:

“MOLEKULARNO-GENETSKA STRUKTURA I PORIJEKLO ROMA U BOSNI I HERCEGOVINI”

pred Komisijom u sastavu:

 1. sc. Naris Pojskić, vanredni profesor, predsjednik

Uža naučna oblast “Molekularna populacijska genetika i bioinformatika”

Institut za geneticko inženjerstvo i biotrehnologiju,  Univerzitet u Sarajevu

Uža naučna oblast “Laboratorijske eksperimentalne tehnologije

Fakultet zdravstvenih studija, Univerzitet u Sarajevu

 1. sc. Adisa Ahmić, vanredni professor, član

Uža naučna oblast ” Genetika, biologija ćelije i mikrobiologija”

Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Tuzli

 1. sc. Amela Hercegovac, vanredni professor, član

Uža naučna oblast ” Genetika, biologija ćelije i mikrobiologija”

Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Tuzli

Odbrana projekta doktorske disertacije obavit će se u Sali 103 Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, sa početkom u 12.30 sati.

Tuzla, 12.12.2017.


OBAVJEŠTENJE

Kandidat mr.sc. Vildana Hadžić, dana 10.11.2017. godine javno će braniti projekat doktorske disertacije
pod nazivom:

“FENOTIPIZACIJA I GENOTIPIZACIJA ESBL SOJEVA ESCHERICHIA COLI IZOLOVANIH IZ MESA I MESNIH
PROIZVODA”

pred Komisijom u sastavu:

1. dr.sc. Snježana Hodžić, vanredni profesor, predsjednik
Uža naučna oblast “Genetika, biologija ćelije i mikrobiologija”,
Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Tuzli
2. dr.sc. Anesa Jerković-Mujkić, redovni profesor, član
uža naučna oblast “Mikrobiologija i biologija ćelije”
Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Sarajevu
3. dr.sc. Fatima Numanović, redovni profesor, član
red.prof. za nastavne predmete Medicinska mikrobiologija sa imunologijom”
i “Medicinska mikrobiologija sa parazitologijom”
Medicinski fakultet, Univerzitet u Tuzli

Odbrana projekta doktorske disertacije obavit će se u Sali 103 Prirodno-matematičkog fakulteta
Univerziteta u Tuzli, sa početkom u 14.00 sati

Tuzla, 01.11.2017.g.


 OBAVJEŠTENJE

Kandidat mr.sc. Darja Husejnagić, dana 10.11.2017. godine javno će braniti projekat doktorske
disertacije pod nazivom:

“FENOTIPSKA I MOLEKULARNA IDENTIFIKACIJA MEHANIZAMA REZISTENCIJE KOD KLINIČKIH IZOLATA
PSEUDOMONAS AERUGINOSA”

pred Komisijom u sastavu:

1. dr.sc. Anesa Jerković-Mujkić, redovni profesor, predsjednik
uža naučna oblast “Mikrobiologija i biologija ćelije” Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Sarajevu
2. dr.sc. Nijaz Tihić, vanredni profesor, član
van.prof. za nastavne predmete “Medicinska mikrobiologija sa imunologijom”
i “Medicinska mikrobiologija sa parazitologijom” Medicinski fakultet, Univerzitet u Tuzli
3. dr.sc. Snježana Hodžić, vanredni profesor, član
Uža naučna oblast “Genetika, biologija ćelije i mikrobiologija”, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Tuzli

Odbrana projekta doktorske disertacije obavit će se u Sali 103 Prirodno-matematičkog fakulteta
Univerziteta u Tuzli, sa početkom u 13.00 sati.

Tuzla, 01.11.2017.g


Univerzitet u Tuzli
Prirodno-matematički fakultet
III ciklus studija  iz biologije

 

O B A V J E Š T E NJ E

Dana  20.10.2017. (petak) održati će se javna odbrana Projekta doktorske disertacije  kandidata  mr. sc. Elvedina Šabanovića, diplomiraniog  biologa   pod naslovom:

Familija Orchidaceae u flori Bosne i Hercegovine – diverzitet,prostorna distribucija ,,ekologija,ugroženost i zaštita”

pred  Komisijom u sastavu:

 1. Doc. dr sc. Sanida Bektić,uža naučna oblast Biosistematika i morfologija biljaka ,PMF Univerzitet Tuzla,predsjednik Komisije;
 2. dr. sc. Vladimir Ranđelović, uža naučna oblast  ”Botanika, redovni profesor”, PMF  Univerziteta u Nišu, član;
 3. Doc. dr sc. Samira Huseinović, uža naučna oblast  ”Biosistematika i  morfologija biljaka” , PMF Univerziteta u Tuzli, član.

Odbrana projekta održati će se  u sali 103  PMF sa početkom u 14 sati.

                                                     Voditelj doktorskog studija biologije

                                                          Dr.sc. Rifet  Terzić,red. profesor


JU UNIVERZITET U TUZLI

PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Tuzla,10.10.2017.g

OBAVJEŠTENJE

 

Obavještavamo sve kandidate koji su primljeni na drugi ciklus studija da će se upis u ak.2017/18. obaviti u periodu od 10.10.2017.do 16.10.2017.godine

Za upis je potrebno:

 • Kompletan upisni materija ( kupiti u skriptarnici na Tehnološkom fakultetu )
 • 2 fotografije veličine 4×6
 • Uplata u iznosu od 1200,00 KM na uplatnicu popunjenu kako slijedi

Ime i prezime_________________

Svrha doznake  Uplata upisnine za drugi ciklus studija

Primalac Tuzlanski kanton Univerzitet u Tuzli,PMF

Račun primaoca 1321000256000080

Vrsta prihoda 722631

Općina 094            Budžetska organizacija 2404001

Poziv na broj 7035000000


O B A V I J E S T

OBAVJEŠTAVAMO SVE KANDIDATE, KOJI SU U PRVOM,  DRUGOM I TREĆEM UPISNOM ROKU POLAGALI KVALIFIKACIONI ISPIT ZA UPIS NA PRVU GODINU STUDIJA NA PRIRODNO-MATEMATIČKOM FAKULTETU,

DA ĆE SE UPIS PRIMLJENIH KANDIDATA NA SVE STUDIJSKE PROGRAME VRŠITI U PERIODU OD

27.09.2017.DO 02.10.2017.GODINE.

   Studentska služba


OBAVJEŠTENJE

SANJA BOSANKIĆ, profesor matematike, javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: “Osobitosti različitih postupaka rješenja matematičkog zadatka“ na Prirodno – matematičkom fakultetu Univerziteta u Tuzli, u sali 211  dana 29.09.2017. godine sa početkom u 12,00 sati, pred Komisijom u sastavu:

 1. Dr.sc. Mirela Garić-Demirović, docent, predsjednik, Uža naučna oblast “Primijenjena matematika i računarstvo”, Prirodno-matematički   fakultet  Univerziteta u Tuzli.
 2. Dr.sc. Sead Rešić, vanredni profesor, mentor i član, Uža naučna oblast „Metodika nastave matematike”, Prirodno-matematički fakultet  Univerziteta u Tuzli.
 3.  Dr.sc. Marinko Pejić, vanredni profesor, član,  Uža naučna oblast  „Metodika nastave matematike“, Pedagoški fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Za zamjenika jednog od članova Komisije imenuje se dr.sc. Sabina Hrustić, docent, za užu naučnu oblast „Teorijska matematika“ Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli.

Pristup javnosti je slobodan.

Završni magistarski rad može se pogledati u Sekretarijatu Prirodno – matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli radnim danom od 08,00 do 16,00 sati.


OBAVJEŠTENJE

LARISA MULAOSMANOVIĆ, profesor matematike i fizike, javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: “Komparacija klasične i ultrametričke sumabilnosti“ na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Tuzli, u sali 211  dana 29.09.2017. godine sa početkom u 10,00 sati, pred Komisijom u sastavu:

 1. Dr.sc. Zehra Nurkanović, redovni profesor, Uža naučna oblast „Teorijska matematika“ Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli
 2. Dr.sc. Samra Sadiković, docent , Uža naučna oblast „Teorijska matematika“ Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli
 3. Dr.sc. Sanela Halilović, docent, Uža naučna oblast ” Teorijska matematika” Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli

Za zamjenika jednog od članova Komisije imenuje se Dr.sc. Sabina Hrustić, docent uža naučna oblast „Teorijska matematika“ Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli.

Pristup javnosti je slobodan.

Završni magistarski rad može se pogledati u Sekretarijatu Prirodno – matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli radnim danom od 08,00 do 16,00 sati.


OBAVJEŠTENJE

SENADA SOFIĆ, profesor matematike, javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: Razvijanje matematičkih sposobnosti učenika različitim načinima dokazivanja nejednakosti“ na Prirodno – matematičkom fakultetu Univerziteta u Tuzli, u sali 211  dana 29.09.2017. godine sa početkom u 13,30 sati, pred Komisijom u sastavu:

 1. Dr.sc. Sanela Halilović, docent, predsjednik, Uža naučna oblast “Teorijska matematika”, Prirodno-matematički   fakultet  Univerziteta u Tuzli.
 2. Dr.sc. Sead Rešić, vanredni profesor, mentor i član, Uža naučna oblast „Metodika nastave matematike”, Prirodno-matematički fakultet  Univerziteta u Tuzli.
 3.  Dr.sc. Marinko Pejić, vanredni profesor, član,  Uža naučna oblast  „Metodika nastave matematike“, Pedagoški fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Za zamjenika jednog od članova Komisije imenuje se dr.sc. Samra Moranjkić, docent, za užu naučnu oblast „Primijenjena matematika i računarstvo“ Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli.

Pristup javnosti je slobodan.

Završni magistarski rad može se pogledati u Sekretarijatu Prirodno – matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli radnim danom od 08,00 do 16,00 sati.


OBAVJEŠTENJE

Na osnovu člana 60. stav (1) tačka a) Zakona o visokom obrazovanju („Službene Novine Tuzlanskog kantona“, broj: 7/16, 10/16 i 5/17) i člana 52. stav (1) tačka a)  Statuta Univerziteta u Tuzli,  Senat Univerziteta na sjednici održanoj 15.09.2017. godine, donio je ODLUKU o organizovanju trećeg septembarskog ispitnog termina u akademskoj 2016/2017. godini.

Organizuje se treći septembarski ispitni termin u akademskoj 2016/2017. godini za studente prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija na fakultetima/Akademiji Univerziteta u Tuzli u okviru kojeg studenti imaju pravo na polaganje ispita iz najviše dva (2) nastavna predmeta.

Ispitni termin organizovat će se u periodu od 25.09 do 30.09.2017. godine, osim za nastavne predmete „Anatomija“ i „Neuroanatomija“ Medicinskog fakulteta na kojem će se treći ispitni termin, shodno broju studenata, organizovati do 09.10.2017. godine.

Studenti su obavezni prijaviti se za polaganje ispita putem Studentske službe fakulteta/Akademije do 22.09.2017. godine.

Upis studenata u akademsku 2017/2018. obavit će se najkasnije do 02.10.2017. godine, odnosno do 10.10.2017 za studente Medicinskog fakulteta, shodno  tački II stav 1. ove Odluke.

Za realizaciju ove Odluke zadužuju se dekani fakulteta/Akademije Univerziteta u Tuzli.


OBAVJEŠTENJE

Mr.sc. Aldijana Avdić, javno će braniti projekat doktorske disertacije, pod naslovom

Molekularno-genetička karakterizacija polimorfizma Apo  E gena i VNTR polimorfizma eNOS gena u humanoj populaciji Tuzlanskog kantona “

 u srijedu  27.09.2017. godine u Sali broj: 203 Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli  sa početkom u 10 sati pred Komisijom u sastavu:

 1. Dr sc. Lejla Pojskić, vanredni profesor, predsjednik
  Uža naučna oblast “Biotehnologija”
  Prirodno-matematički fakultet  Univerziteta u Sarajevu.
 2. Dr sc. Vesna Hadžiavdić, vanredni profesor, član
  Uža naučna oblast „Genetika, biologija ćelije i mikrobiologija”
  Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli
 3. Dr sc. Amela Jusić, docent, član
  Uža naučna oblast „Genetika, biologija ćelije i mikrobiologija”
  Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli

Pristup javnosti je slobodan.

Tuzla, 18.09.2017. godina.


OBAVJEŠTENJE

Mr.sc. Zoran Jasak, dana 06.10.2017. godine javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: «Testiranje invarijantnosti suma i neka nova svojstva Benfordovog zakona». Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Sali 203 Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, sa početkom u 12,00 sati.

Benfordov zakon je logaritamski zakon koji opisuje vjerovatnoće pojave vodećih cifara ili grupe cifara u brojevima, nazvan po Franku Albertu Benfordu (1938) koji je formulisao matematički model za ovu vjerovatnoću. Isto pravilo prije njega je uočio Simon Newcomb (1881). Ovaj zakon je u velikoj mjeri promijenio uobičajenu pretpostavku da se sve cifre s istom vjerovatnoćom javljaju na svim pozicijama.

Glavni ciljevi ovog teksta su pokazati neka nova svojstva Benfordovog zakona, proširiti svojstvo invarijantnosti suma na drugu poziciju i ostale pozicije i grupe cifara i predložiti testove za svojstvo invarijantnosti suma. Nova svojstva Benfordovog zakona su uska veza sa aritmetičkim nizovima i harmonijsko svojstvo Benfordovskih vjerovatnoća. Prezentirano je korištenje nekih standardnih neparametarskih testova invarijantnosti suma i za testiranje frekvencija cifara na pojedinim pozicijama.

Ključne riječi : Benfordov zakon, invarijantnost suma, signifikand, prosječni signifikand, harmonijsko svojstvo, aritmetički nizovi, neparametarski testovi, G-test, Wilcoxonov test, Test količnika vjerodostojnosti.

Benford's law is logarithmic law which describes probabilities of leading digits or group of digits in numbers, named after Frank Albert Benford (1938) who formulated mathematical model of this probability. Before him, the same observation was made by Simon Newcomb (1881). This law has changed usual preasumption of equal probability of each digit on each position in number.

Main goals of this text are to present some new properties of Benford's law, to extend sum invariance property on second position and other groups of digitis and to propose tests for sum invariance property. New properties of Benford's law are close connection with arithmetic sequencies and harmonic property of Benford-like probabilities. Some additional standard non-parametric tests for sum invariance property and frequencies of digits are presented.

Key words : Benford's law, sum invariance, significand, average significand, harmonic property, arithmetic sequences, non-parametris tests, G-test, Wilcoxon test, Likelihood ratio test.


OBAVJEŠTENJE

o stipendijama za doktorske i postdoktorske studije i istraživačke projekte u Švicarskoj

Vlada Švicarske Konfederacije putem Komisije za dodjelu stipendija stranim studentima (ESKAS) objavljuje konkurs za stipendije (Swiss Government Excellence Scholarship) za akademsku 2018/2019. godinu. Više informacija na stranici NIR-a.


OBAVJEŠTENJE

o postdoktorskoj poziciji na Odsjeku za biologiji Masarzk Univerziteta u Brnu

Open Positions in Cell Biology – Postdoctoral Fellows

Two postdoctoral positions are open to join laboratory focused on protein kinase research at Masaryk University, Brno, Czech Republic. Current focus is on receptor tyrosine kinase (RTK) signal transduction in regulation of physiological and pathological cell function, and on development of tools facilitating RTK research (Elife 2017;6. pii: e21536). The candidate is expected to have published in good peer-reviewed journals in any area of biomedical sciences and to be within 5 years of finishing PhD. We seek individuals with strong interest in cell biology who are capable of independent experimentation and manuscript writing. Base salary range is 35,000-55,000CZK pa.

Please contact Pavel Krejci, PhD at krejcip@med.muni.cz


OBAVJEŠTENJE

Federalno ministarstvo nauke i obrazovanja potpisalo je sa Univerzitetom u Tuzli Ugovor o finansiranju/sufinansiranju projekata iz oblasti nauke od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu, na osnovu kojeg Univerzitet u Tuzli raspisuje

INTERNI POZIV ZA FINANSIRANJE/SUFINANSIRANJE PROJEKATA IZ OBLASTI NAUKE OD ZNAČAJA ZA FEDERACIJU U 2017. GODINI


OBAVJEŠTENJE

ZA UPIS NA PRVU GODINU STUDIJA KANDIDATA KOJI SU STEKLI USLOV ZA UPIS U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA NA PRIRODNO-MATEMATIČKOM FAKULTETU TRAJE OD 10.07.2017.DO 14.07.2017.GOD. i OD 21.08.2017.do 25.08.2017.ZA UPIS JE POTREBNO:

 • LJEKARSKO UVJERENJE
 • DVIJE FOTOGRAFIJE VELIČINE 4×6 cm. (NAGLASITI DA JE FOTOGRAFIJA ZA INDEKS)
 • UPLATA ZA TROŠKOVE STUDIJA
 • UPISNI MATERIJAL ( upisni materijal kupiti u skriptarnici na Tehnološkom fakultetu)

NAPOMENA: PRILIKOM KUPOVINE UPISNOG MATERIJALA TRAŽITI MATERIJAL U ZAVISNOSTI PO KOM JE OSNOVU PRIMLJEN KANDIDAT (SAMOFINANSIRANJE  ILI STUDIJ NA TERET BUDŽETA TK) ZBOG UPLATNICA KOJE ĆE TAKOĐE BITI U UPISNOM MATERIJALU. UPISNI MATERIJAL TREBA BITI PRAVILNO POPUNJEN I SAMO ĆE SE TAKAV PRIMATI.U PROTIVNOM ISTI SE VRAĆA.

KANDIDATI SU DUŽNI I U INDEKS ZALIJEPITI FOTOGRAFIJU  NA MJESTU KOJE JE PREDVIĐENO ZA TO.

UPLATITI

 • REDOVNI STUDENTI KOJI SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA TK PLAĆAJU PARTICIPACIJU U TROŠKOVIMA STUDIJA U AK.2017/18 GOD. U VISINI OD 100, 00 KM + 4 ,00 KM  ( OSIGURANJE STUDENTA), PO SEMESTRU
 • UKUPNO 104,00 KM
 • REDOVNI STUDENTI KOJI SE SAMI FINANSIRAJU (SVP) U AK.2017/18.GODINI PLAĆAJU ŠKOLARINU U VISINI OD  750,00 KM +4,00 KM ( osiguranje studenta) tj. UKUPNO 754,00 KM

REDOVNI STUDENTI KOJI SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA TK I  REDOVNI STUDENTI KOJI  SE SAMI FINANSIRAJU (SVP), A KOJI PRIPADAJU KATEGORIJI LICA IZ ČLANA 20. stav 1 ZAKONA O DOPUNSKIM PRAVIMA BRANITELJA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA (Službene novine TK broj:5/12, i 5/14 ) U AK.2016/2017.GODINI PLAĆAJU 50% IZNOSA PARTICIPACIJE,ODNOSNO  50% IZNOSA ŠKOLARINE UTVRĐENIH ODLUKOM O UTVRĐIVANJU VISINE ŠKOLARINE I PARTICIPACIJE U TROŠKOVIMA STUDIJA U AK.2016/2017.GOD U SKLADU SA ZAKONOM I POD USLOVOM DA SU OVA PRAVA OSTVARILI NA PODRUČJU TK. ( OBAVEZNO DONIJETI I DOKAZ O OVOM PRAVU UKOLIKO TO NIJE DONEŠENO PRI PRIJAVI NA KONKURS ).

REDOVNI STUDENTI KOJI SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA TK I  REDOVNI STUDENTI KOJI  SE SAMI FINANSIRAJU (SVP), A KOJI PRIPADAJU KATEGORIJI LICA IZ ČLANA 100.ZAKONA O SOCIJALNOJ ZAŠTITI,ZAŠTITI CIVILNIH ŽRTAVA RATA I ZAŠTITI PORODICE S DJECOM (Službene novine TK broj : 5/12 i 7/14.), U AK.2016/17.GOD. PLAĆAJU 50% IZNOSA PARTICIPACIJE, ODNOSNO  50% IZNOSA ŠKOLARINE UTVRĐENIH ODLUKOM O UTVRĐIVANJU VISINE ŠKOLARINE I PARTICIPACIJE U TROŠKOVIMA STUDIJA U AK.2016/2017.GOD U SKLADU SA ZAKONOM I POD USLOVOM DA SU OVA PRAVA OSTVARILI NA PODRUČJU TK.

OBAVEZNO DONIJETI I DOKAZ O OVOM PRAVU UKOLIKO TO NIJE DONEŠENO PRI PRIJAVI NA KONKURS.

NAPOMENA: IZNOS OSIGURANJA STUDENTA U VISINI OD 4,00 KM  NE ULAZI U POPUST.


OBAVJEŠTENJE

Studijski odsjek matematika objavljuje raspored konsultacija za pripremu ispita.


OBAVJEŠTENJE

Studijski odsjek hemija objavljuje raspored konsultacija za pripremu ispita.


OBAVJEŠTENJE

Studijski odsjek geografija objavljuje raspored konsultacija za pripremu ispita .


OBAVJEŠTENJE

Objavljena je preliminarna rang lista sa prijemnog ispita na Prirodno-matematičkom fakultetu. Može se naći na linku http://pmf.untz.ba/2017/07/03/privremena-rang-lista-prijemni-ispit/


OBAVJEŠTENJE

Prijavljeni kandidati na studijske programe polagat će prijemni ispit u slijedećim učionicama na Prirodno-matematičkom fakultetu:

Edukacija u matematici – 204

Primijenjena matematika – 204

Geografija – 105

Edukacija u biologiji – 211

Primijenjena biologija – 211

Edukacija u fizici – 105

Primijenjena fizika -105

Edukacija u hemiji – 203

Primijenjena hemija – 203

Napominjemo kandidate da je na prijemnom ispitu zabranjeno unošenje elektronskih pomagala (kalkulatora, mobitela), kao i pisanih materijala.

Identifikacija kandidata vrši se ličnim dokumentom kao što je: lična karta, pasoš ili vozačka dozvola. Strani državljani identifikuju se pasošem.

Kandidati trebaju doći na mjesto određeno za polaganje prijemnog ispita najmanje 15 minuta ranije. Kandidat koji zakasni na prijemni ispit neće moći pristupiti polaganju prijemnog ispita i eliminiše se iz procedura prijema na Univerzitet.

Spiskovi kandidata po učionicama se nalaze na ulaznim vratima Fakulteta. Za sve dodatne informacije, možete se obratiti Studentskoj službi Fakulteta.


OBAVJEŠTENJE

Poštovane buduće kolegice i kolege, ispod možete vidjeti

Uputstvo o polaganju prijemnog ispita za kandidate koji su se prijavili na konkurs za upis studenata u I godinu prvog ciklusa studija na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2017/18. godini

Sretno na prijemnom ispitu!


UNIVERZITET U TUZLI
PRIRODNO – MATEMATIČKI FAKULTET
Tuzla, 30.06.2017. godine

Na osnovu člana 18. Pravilnika o završnom magistarskom radu na II ciklusu studija Univerziteta u Tuzli, Sekretarijat Fakulteta

O B J A V LJ U J E

AZRA ČIČKUŠIĆ, bachelor biologije, javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: 

Zdravstvena ispravnost vode sa javnih česmi na području Tuzlanskog kantona“

 

na Prirodno – matematičkom fakultetu Univerziteta u Tuzli, dana 14.07.2017. godine sa početkom u 12,00 sati, pred Komisijom u sastavu: 

 1. Dr. sc. Snježana Hodžić, vanredni profesor, predsjednik,

za užu naučnu oblast „Genetika, biologija ćelije i mikrobiologija“,

Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu;

 1. Dr. sc. Anesa Jerković – Mujkić, redovni profesor, mentor/član

za užu naučnu oblast „Mikrobiologija i biologija ćelije“,

Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu;

 1. Dr. sc. Fatima Numanović, redovni profesor, član,

za nastavne predmete „Medicinska mikrobiologija sa imunologijom“ i „Medicinska             mikrobiologija sa parazitologijom“,

Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli.

Za zamjenika jednog od članova Komisije imenuje se dr.sc. Vesna Hadžiavdić, vanredni profesor, za užu naučnu oblast „Genetika, biologija ćelije i mikrobiologija“ Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli.

Pristup javnosti je slobodan.

Završni magistarski rad može se pogledati u Sekretarijatu Prirodno – matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli radnim danom od 08,00 do 16,00 sati.

 

SAŽETAK  RADA

U ovom istraživanju ispitivana je mikrobiološka kvaliteta vode sa javnih česmi na području Tuzlanskog kantona. Istraživanje je provedeno u dva perioda: u razdoblju od juna do oktobra 2015. godine i od januara  do aprila 2016 godine. Istraživanje je obuhvatilo 40 javnih česmi sa 13 opština Tuzlanskog kantona i to: 8 javnih česmi sa područja opštine Živinice, 5 sa opštine Banovići, 6 sa opštine Lukavac, 7 sa opštine Tuzla, 3 sa opštine Kalesija, po 2 javne česme sa područja opština Kladanj, Gračanica i Srebrenik te po 1 javna česma sa područja opština Sapna, Teočak, Čelić, Gradačac i Doboj Istok. Od bakterioloških analiza kao pokazatelja higijenske ispravnosti vode za piće, praćeni su sljedeći parametri: ukupan broj aerobnih mezofilnih bakterija na 22⁰C i 37⁰C u 1ml; broj koliformnih bakterija, broj koliformnih bakterija fekalnog porijekla, broj fekalnih streptokoka, određivanje bakterija Escherishia coli, sulfitoredukujućih klostridija i Pseudomonas aeruginosa. Analizom 40 javnih česmi na području Tuzlanskog kantona utvrdili smo da su 67,5 % uzoraka u ljetnom i 75% uzoraka u zimskom periodu bakteriološki  neispravni. Dobiveni rezultati upozoravaju da vode sa većine javnih česmi na Tuzlanskom kantonu ne zadovoljavaju propisane standarde, a needuciranost stanovništva o rizicima korištenja nesigurnih izvora vode za piće dovodi do toga da jako veliki broj koristi upravo te vode kao jedine izvore pitke vode.


UNIVERZITET U TUZLI

PRIRODNO – MATEMATIČKI FAKULTET

Tuzla, 28.06.2017. godine

Na osnovu člana 18. Pravilnika o završnom magistarskom radu na II ciklusu studija Univerziteta u Tuzli, Sekretarijat Fakulteta

O B J A V LJ U J E

SANDRA ĐAPO, bachelor biologije, javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom:

 

Uticaj ekoloških faktora sredine na krvnu sliku pasa na području TK“

 

na Prirodno – matematičkom fakultetu Univerziteta u Tuzli, dana 14.07.2017. godine sa početkom u 16,00 sati, pred Komisijom u sastavu:

 

 1. Dr. sc. Rifat Škrijelj, redovni profesor, predsjednik,

za užu naučnu oblast „Ekologija i zoologija“,

Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu;

 1. Dr. sc. Elvira Hadžiahmetović Jurida, docent, mentor/član

za užu naučnu oblast „Ekologija biljaka i životinja“,

Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli;

 1. Dr. sc. Jasmin Ferizbegović, redovni profesor, član,

za užu naučnu oblast oblast „Biosistematika i morfologija životinja“,

Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli.

Za zamjenika jednog od članova Komisije imenuje se dr.sc. Jasmina Kamberović, docent za užu naučnu oblast „Ekologija biljaka i životinja“ Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli.

Pristup javnosti je slobodan.

Završni magistarski rad može se pogledati u Sekretarijatu Prirodno – matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli radnim danom od 08,00 do 16,00 sati.

 

SAŽETAK  RADA

Danas se u dijagnostičke svrhe često upotrebljava analiza krvne slike, odnosno utvrđivanje broja eritrocita, leukocita, trombocita te ostalih krvnih elemenata. Hematološki parametri i tjelesna masa su pouzdani pokazatelji općeg stanja organizma, i indirektni pokazatelj prostora u kome borave. Hematološka slika i tjelesna masa ispitana je kod ukupno 60 pasa različitih vrsta, uključujući i mješance. Grupa sa čistokrvnim psima brojala je 30 jedinki dok je grupa sa miješancima brojala 30 jedinki sa prostora Tuzlanskog kantona. Ispitivane jedinke su se razlikovale po načinu hranjenja i prostoru u kome obitavaju tako da rezultati pokazuju velika odstupanja koja su naknadno razmatrana i uzeta na dalju obradu zbog utvrđivanja uzroka koji su doveli do njih. Sva ispitivanaj su posmatrana i obrađivana u skladu sa relevantnim ekološkim faktorima sredine u periodu jeseni 2016. godine.

Postavljeni su sljedeće ciljevi istraživanja: uticaj faktora sredine u peridu istraživanja na hematološku sliku obje ispitivane grupe pasa, uticaj parazita kao biotičkog faktora, na krvnu sliku vlasničkih pasa u periodu istraživanja, uticaj parazita kao biotičkog faktora na krvnu sliku pasa koji borave u azilu u periodu istraživanja te učestalost pojave parazitskih bolesti kod pasa na prostoru TK.

Nakon analiziranja krvne slike pomoću hemograma vlasničkih pasa i pasa iz azila koji su njegovani i čuvani na različite načine, te statističke obrade dobivenih podataka zaključeno je da su psi sa povećanim brojem eozinofila imali parazitsko oboljenje.Veliki broj vlasničkih pasa imao je parazitska oboljnja zbog nestručnog rukovanja antiparaziticima i ne tako čestih posjeta veterinaru. Psi koji su bili pod stalnim lječničkim nadzorom bili su potpuno zdravi.

Ključne riječi: ekološki faktori, pas, krv, hematogram, paraziti.

 


UNIVERZITET U TUZLI

PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Tuzla, 16.06.2017. godina

Na osnovu člana 26.  Pravilnika o trećem ciklusu-doktorskom studiju na Univerzitetu u Tuzli

O B J A V L J U J E 

Zlatko Nedić, magistar primijenjene biologije, javno će braniti projekat doktorske disertacije, pod naslovom

„Ihtioparazitofauna dijela srednjeg toka rijeke Save u Bosni i Hercegovini

 u četvrtak  29.06.2017. godine u Sali broj: 203 Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli  sa početkom u 10 sati

pred Komisijom u sastavu:

 1. Dr.sc. Vera Nikolić, vanredni profesor, predsjednik

Biološki fakultet Beograd

 1. Dr.sc. Isat Skenderović, vanredni profesor, član

Uža naučna oblast „Biosistematika i morfologija životinja”

Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli

 1. Dr.sc. Edina Hajdarević, vanredni profesor, član

Uža naučna oblast ” Biosistematika i morfologija životinja”

Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli

Pristup javnosti je slobodan.


KABINET REKTORA UNIVERZITETA U TUZLI
Tuzla, 07.06.2017. god.

Adaptacija i renoviranje prostorije za studente u Kampusu Univerziteta u Tuzli

Univerzitet u Tuzli obezbjediti će uskoro još jednu prostoriju za studente u Kampusu Univerziteta u Tuzli.

U toku je adaptacija i renoviranje ove prostorije, gdje studenti mogu boraviti tokom pauze u izvođenju nastave. Prostorija je površine 75 m2, a predviđeni budžet za adaptaciju prostorije za studente je oko 19.000 KM.

Ovo je samo jedna od niza poduzetih aktivnosti u renoviranju prostorija za smještaj i boravak studenata.

U prethodnom periodu, Univerzitet u Tuzli uložio je velika sredstva u iznosu od 396.000 KM za adaptaciju i uređivanje prostora za smještaj studenata, nabavku namještaja i opremanje TV sale i studentskog kluba u Paviljonu I, Paviljonu II i Paviljonu III Studentskog centra, kako bi ga prilagodio potrebama studenata.


OBAVJEŠTENJE

Obavještavaju se  studenti da će se ovjera semestra vršiti  u periodu od 05.06.2017.do 09.06.2017.g.

STUDENTSKA SLUŽBA

Tuzla,30.05.2017.


KABINET REKTORA UNIVERZITETA U TUZLI

Tuzla, 25.05.2017. god.

Aktivnosti na kontroli i evaluaciji silabusa

U cilju kvalitetnijeg informisanja javnosti, studenata i zaposlenika Univerziteta, te inoviranju studijskih programa kao i pripreme za akreditaciju studijskih programa u narednom periodu, Univerzitet u Tuzli je u prethodnih mjesec dana sproveo intenzivne aktivnosti u kontroli i evaluaciji silabusa te ažuriranju Repozitorija silabusa studijskih programa Univerziteta u Tuzli.
Silabusi su tehnički pripremljeni i prilagođeni za web prikaz, te postavljeni u okviru Repozitorija silabusa Univerziteta u Tuzli. U toku su aktivnosti na uređenju i pripremi silabusa na engleskom jeziku za objavu na webstranici Univerziteta.
Univerzitet u Tuzli na taj način djeluje u skladu sa preporukama o akreditaciji Univerziteta za poboljšanje kvaliteta rada, veću vidljivost i dostupnost dokumenata i jačanje njegove internacionalizacije.


KABINET REKTORA UNIVERZITETA U TUZLI
Tuzla, 25.05.2017. god.

Provođenje naknadnih aktivnosti na poboljšanju kvaliteta rada Univerziteta u Tuzli

Univerzitet u Tuzli je u prethodnom periodu pokrenuo niz naknadnih aktivnosti na poboljšanju kvaliteta rada Univerziteta u Tuzli na osnovu preporuka o akreditaciji Univerziteta u Tuzli dobijenih pri Institucionalnoj akreditaciji Univerziteta, u aprilu 2015. godine, kada je okončana dugotrajna i složena procedura akreditacije i eksterne evaluacije Univerziteta u Tuzli.
Senat Univerziteta u Tuzli, na sjednici održanoj 21.04.2017. godine, donio je Odluku o imenovanju Odbora za upravljanje kvalitetom Univerziteta u Tuzli, u čijem sastavu su imenovani po četiri predstavnika sa svakog fakulteta/Akademije, po jedan predstavnik iz reda: nastavnika, saradnika, administrativnog osoblja i studenata.
Odbor za upravljanje kvalitetom u narednoj sedmici će provesti anketiranje studenata u cilju studentske evaluacije kvaliteta izvođenja nastave, što predstavlja jednu od mjera u procesu samoevaluacije Univerziteta, a čiji rezultati će biti iskorišteni za unapređenje rada Univerziteta. Anketiranje studenata nije provedeno u zadnje dvije godine, te u tom smislu ova anketa ima veliki značaj za evaluaciju Univerziteta.


KABINET REKTORA UNIVERZITETA U TUZLI
Tuzla, 19.05.2017. god.

Mjere koje su poduzete za poboljsanje ranga Univerziteta u Tuzli na ranking listi Webometrics

Univerzitet u Tuzli pokrenuo je inicijativu o unapređenju vidljivosti i poboljšanju pozicije Univerziteta na ranking listi Webomterics, koja prati pozicije univerziteta u svijetu. Poduzete su potrebne mjere kako bi se objedinili rezultati naučnoistraživačkog rada koje ostvaruju uposlenici Univerziteta u Tuzli, čime bi se valorizirao rad Univerziteta na svjetskim rang listama.
Univerzitet u Tuzli je u prethodnih mjesec dana sproveo intenzivne aktivnosti u inoviranju/izradi Google Scholar profila nastavnika i saradnika Univerziteta u Tuzli. U Google Scholar bazu trenutno je prijavljeno 313 nastavnika Univerziteta u Tuzli (286 na engleskom jeziku i 27 na našem jeziku).

Sljedeće rangiranje univerziteta na Webometrics listi bit će provedeno u julu 2017. godine.


KABINET REKTORA UNIVERZITETA U TUZLI
Tuzla, 20.05.2017. god.

Utvrđen prijedlog  broja studenata za upis u prvu godinu studija u ak. 2017/18. godini

Senat Univerziteta u Tuzli, na sjednici održanoj 21.04.2017. godine, dao je saglasnost na Prijedlog Odluke o broju studenata za upis u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija, drugog i trećeg ciklusa studija na fakultete/Akademiju Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2017/18. godini.

Prijedlog Odluke o broju studenata za upis u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija, drugog i trećeg ciklusa studija na fakultete/Akademiju Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2017/18. godini upućen je Vladi Tuzlanskog kantona na dalje postupanje koja utvrđuje konačan broj i strukturu studenata za upis u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija, drugog i trećeg ciklusa studija.

Ove godine Senat Univerziteta poslao je prijedlog Vladi Tuzlanskog kantona za upis na 52 studijska programa Univerziteta u Tuzli na prvom ciklusu studija (od toga su 2 na integriranom I i II ciklusu studija – Medicinski i Farmaceutski fakultet), 47 na drugom ciklusu studija  i 17 na trećem ciklusu studija.


O B A V I J E S T

Obavještavaju se  svi studenti da će prijava ispita za naredni ispitni rok biti u periodu od 22.05.2017.do 29.05.2017.g.

Studenti u statusu imatrikulant i studenti koji obnavljaju studijsku godinu, dužni su uz prijavu ispita dostaviti i uplatnicu za isti.

Mole se studenti da prijave uredno popune i na vrijeme dostave u studentsku službu kako bi se iste na vrijeme mogle proslijediti predmetnim profesorima.

STUDENTSKA SLUŽBA

Tuzla,19.05.2017.


Nermina Džanić, bachelor matematike, javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: “Globalna dinamika diskretnog generaliziranog Beddingtonovog host-parasitoid modela”, dana 19.05.2017. godine u 14,00 sati u Sali broj: 205 Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli pred Komisijom u sastavu Dr.sc. Zehra Nurkanović, vanredni profesor, predsjednik, za užu naučnu oblast “Teorijska matematika”, Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli, Dr.sc. Mehmed Nurkanović, redovni profesor, mentor i član, za užu naučnu oblast “Teorijska matematika”, Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli i Dr.sc. Mirela Garić-Demirović, docent, član, za užu naučnu oblast „Primijenjena matematika i računarstvo“, Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli.

Za zamjenika jednog člana Komisije imenuje se Dr.sc. Samra Sadiković, docent, uža naučna oblast “Teorijska matematika”, Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli.

Pristup javnosti je slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, radnim danom od 8,00 do 16,00 sati.


Milica Vasiljević, profesor biologije, javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: „Faunističke i ekološke osobenosti dnevnih leptira Ozrena i susjednih područja“, dana 22.05.2017. godine u 12,00 sati u Sali broj: 211 Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli pred Komisijom u sastavu: dr. sc. Isat Skenderović, vanredni profesor, za užu naučnu oblast „Biosistematika i morfologija životinja“, Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjednik, dr. sc. Avdul Adrović, vanredni profesor, za užu naučnu oblast „Biosistematika i morfologija životinja“, Prirodno-matematički  fakultet Univerziteta u Tuzli, mentor i član i dr.sc. Edina Hajdarević, docent za užu naučnu oblast „Biosistematika i morfologija životinja“, Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli, član.

Za zamjenika jednog člana Komisije imenuje se Dr.sc. Elvira Hadžiahmetović Jurida, docent, uža naučna oblast „Ekologija biljaka i životinja“ Prirodno-matematički  fakultet Univerziteta u Tuzli.

Pristup javnosti je slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, radnim danom od 8,00 do 16,00 sati.


Hana Sulejmanović, bachelor biologije, javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: “Određivanje taksona lišajeva kao bioindikatora kvaliteta zraka na području Tuzlanskog kantona”, dana 24.05.2017. godine u 13,00 sati u Sali broj 203 Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli pred Komisijom u sastavu Dr.sc. Sanida Bektić, docent, predsjednik, uža naučna oblast „Biosistematka i morfologija biljaka“, Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli, Dr.sc. Samira Huseinović, docent, mentor i član, uža naučna oblast „Biosistematika i morfologija biljaka“, Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli, Dr.sc. Amela Karić, docent, član, uža naučna oblast „Genetika, biologija ćelije i mikrobiologija“, Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli.

Za zamjenika jednog člana Komisije imenuje se Dr.sc. Vladimir Ranđelović, redovni profesor, uža naučna oblast „Botanika“, Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Nišu.

Pristup javnosti je slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, radnim danom od 8,00 do 16,00 sati.


Stara internet stranica Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli može se naći na ovom linku.


PRAVILA I PROCEDURE ZA PRIJEM I UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG I INTEGRIRANOG PRVOG I DRUGOG CIKLUSA STUDIJA NA UNIVERZITETU U TUZLI od 21.04.2017. godine.


Podijelite ovo: