O fakultetu

Prirodno – matematički fakultet u Tuzli osnovan je 2002. godine Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o Univerzitetu u Tuzli, koji je donijela Skupština Tuzlanskog kantona (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj 2/02). Međutim, studijske grupe prirodnih nauka i matematike osnovane su na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli 1993. godine.

Fakultet je osnovan kao visokoškolska ustanova nastala izdvajanjem studijskih odsjeka prirodnih nauka i matematike iz sastava Filozofskog fakulteta u Tuzli. Odmah po osnivanju Fakultet je smješten u renoviranu zgradu bivšeg Đačkog doma “Enver Šiljak”, u Ulici Univerzitetska broj 4.

Nastava na Fakultetu je organizovana za redovne studente i izvodi se u okviru studijskih odsjeka: Biologija, Fizika, Geografija, Hemija i Matematika. Prvi ciklus studija traje četiri godine i nakon diplomiranja stiče se stručni naziv Bachelor sa naznakom studijskog odsjeka i studijskog programa.

Uspostavom Evropskog sistema visokog obrazovanja, školske 2003/04. godine na Univerzitetu u Tuzli je uveden Evropski sistem prenosa bodova ( ECTS ), tako da je od te godine promijenjen nastavni plan i program studija, odnosno svi predmeti postaju jednosemestralni i svaki od predmeta nosi određen broj bodova (ECTS).

Fakultet posjeduje 5 laboratorija za opštu fiziku i naučno-istraživačku laboratoriju za detekciju, dozimetriju i zaštitu od zračenja (LDDZZ), 4 laboratorije za nastavu biologije i 1 za naučno-istraživački rad iz područja mikrobiologije i genetike, 3 kompjuterska centra sa edukativnim softverom itd.

Na fakultetu je ukupno angažovano preko 100 članova nastavnog osoblja i asistenata, uključujući i vanjske saradnike.

Studijski odsjeci i programi na fakultetu

BIOLOGIJA – dva studijska programa: Edukacija u biologiji i Primijenjena biologija

FIZIKA – dva studijska programa: Edukacija u fizici i Primijenjena fizika

GEOGRAFIJA – jedan studijski program: Geografija

HEMIJA – dva studijska programa: Edukacija u hemija i Primijenjena hemija

MATEMATIKA – dva studijska programa: Edukacija u matematici i Primijenjena matematika

Za više informacija, pogledajte stranicu STUDIRANJE.

Obrazovna koncepcija Prirodno-matematičkog fakulteta u Tuzli, utemeljena na evropskim akademskim standardima, je da  Fakultet predstavlja pedagošku i naučnoistraživačku instituciju, koja ima razvijene temeljne naučne discipline vezane za područje prirodnih nauka i matematike.

Planovi i programi dodiplomskog studija Prirodno-matematičkog fakulteta u Tuzli, po svojoj strukturi odgovaraju programima preporučenim Bolonjskom deklaracijom i slični su studijskim programima više uglednih univerziteta u zemljama Evropske unije. U tom smislu studijski program Prirodno-matematičkog fakulteta u Tuzli je kompatibilan sa evropskim visokoškolskim sistemima za školovanje kadrova iz područja prirodnih znanosti.

Podijelite ovo: