O fakultetu

Prirodno – matematički fakultet u Tuzli osnovan je 2002. godine Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o Univerzitetu u Tuzli, koji je donijela Skupština Tuzlanskog kantona (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj 2/02). Međutim, studijske grupe prirodnih nauka i matematike osnovane su na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli 1993. godine.

Fakultet je osnovan kao visokoškolska ustanova nastala izdvajanjem studijskih odsjeka prirodnih nauka i matematike iz sastava Filozofskog fakulteta u Tuzli. Odmah po osnivanju Fakultet je smješten u renoviranu zgradu bivšeg Đačkog doma “Enver Šiljak”, u Ulici Univerzitetska broj 4.

Nastava na Fakultetu je organizovana za redovne studente i izvodi se u okviru studijskih odsjeka: Biologija, Fizika, Geografija, Hemija i Matematika. Prvi ciklus studija traje četiri godine i nakon diplomiranja stiče se stručni naziv Bachelor sa naznakom studijskog odsjeka i studijskog programa.

Uspostavom Evropskog sistema visokog obrazovanja, školske 2003/04. godine na Univerzitetu u Tuzli je uveden Evropski sistem prenosa bodova ( ECTS ), tako da je od te godine promijenjen nastavni plan i program studija, odnosno svi predmeti postaju jednosemestralni i svaki od predmeta nosi određen broj bodova (ECTS).

Fakultet posjeduje sljedeće laboratorije:

Odsjek Biologija: Laboratorija za botaniku i ekologiju biljaka, Laboratorija za zoologiju i ekologiju životinja, Laboratorija za fiziologiju, Laboratorija za mikrobiologiju, Laboratorija za genetiku, Naučno – istraživački laboratorij.

Odsjek Hemija: Laboratorija za hemiju i biohemiju, Laboratorija za Opštu i neorgansku hemiju, Laboratorija za Organsku hemiju, Naučno-istraživački laboratorij za hemiju (smješten u Kampusu Univerziteta u Tuzli).

Odsjek Fizika: Laboratorija za Fiziku čvrstog stanja, LDDZZ: Laboratorij za detekciju, dozimetriju i zaštitu od zračenja, Laboratorija za Opštu fiziku, Laboratorija za biofiziku.

Odsjek Geografija: Laboratorij za Geografski informacioni sistem (GIS), na PMF-u sa 11 računara.

Odsjek Matematika: dva računarska centra, smještena u učionicama na PMF-u, sa 22 računara sa kontinuiranim pristupom internetu koji su dostupni studentima PMF-a.

Na fakultetu je ukupno angažovano preko 100 članova nastavnog osoblja i asistenata, uključujući i vanjske saradnike.

Studijski odsjeci i programi na fakultetu

BIOLOGIJA –  studijska program Biologija sa dva usmjerenja: Edukacija u biologiji i Primijenjena biologija

FIZIKA – studijski program Fizika sa dva usmjerenja: Edukacija u fizici i Primijenjena fizika

GEOGRAFIJA – studijski programi: Geografija i Turizmologija

HEMIJA – studijski program Hemija sa tri usmjerenja: Edukacija u hemiji, Primijenjena hemija i Hemija okoline i kontrola kvaliteta

MATEMATIKA – studijski program Matematika sa tri usmjerenja: Edukacija u matematici, Primijenjena matematika i Teorijska kompjuterska nauka.

Za više informacija, pogledajte stranicu STUDIRANJE.

Obrazovna koncepcija Prirodno-matematičkog fakulteta u Tuzli, utemeljena na evropskim akademskim standardima, je da  Fakultet predstavlja pedagošku i naučnoistraživačku instituciju, koja ima razvijene temeljne naučne discipline vezane za područje prirodnih nauka i matematike.

Planovi i programi dodiplomskog studija Prirodno-matematičkog fakulteta u Tuzli, po svojoj strukturi odgovaraju programima preporučenim Bolonjskom deklaracijom i slični su studijskim programima više uglednih univerziteta u zemljama Evropske unije. U tom smislu studijski program Prirodno-matematičkog fakulteta u Tuzli je kompatibilan sa evropskim visokoškolskim sistemima za školovanje kadrova iz područja prirodnih znanosti.

Podijelite ovo: