Provedeno anketiranje studenata Prirodno-matematičkog fakulteta

U okviru djelatnosti mandžmenta i Odbora za upravljanje kvalitetom Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, u proteklim danima izvršeno je anketiranje studenata o nastavnom procesu na našem Faklutetu.

Studenti su odgovarali na slijedeća pitanja:

 1. Nastavnik je kvalitetno pripremljen za izlaganje predmetne materije, izlaže je jasno i razumljivo.
 2. Saradnik je kvalitetno pripremljen za izlaganje predmetne materije, izlaže je jasno i razumljivo.
 3. Nastavnik u toku predavanja uspostavlja interakciju sa studentima.
 4. Saradnik u toku vježbi uspostavlja interakciju sa studentima.
 5. Nastavnik je dostupan za konsultacije i uvid u radove u utvrđenim terminima.
 6. Saradnik je dostupan za konsultacije i uvid u radove u utvrđenim terminima.
 7. Predviđeno radno opterećenje je dovoljno za  usvajanje definiranih ishoda učenja na nivou nastavnog predmeta.
 8. Nastavnik se pridržava satnice održavanja predavanja utvrđene rasporedom.
 9. Saradnik se pridržava satnice održavanja vježbi utvrđene rasporedom.
 10. Predložena literatura je adekvatna i dovoljna za uspješno razumijevanje i polaganje ispita.
 11. Ispitna pitanja i zadaci su usklađeni sa definiranim ishodima učenja na nivou nastavnog predmeta.
 12. Zadovoljan/a sam sa nivoom usvojenih znanja, vještina i kompetencija na nivou nastavnog predmeta.
 13. Dosadašnje bodovanje provedenih aktivnosti na nivou nastavnog predmeta odgovara stečenom nivou znanja, vještina i sposobnosti.

Studenti su na svako pitanje odgovarali sa ocjenama od 1 do 5 (gdje 5 predstavlja odlično, a 1 nedovoljno). Sva pitanja su dobila preko 50% ocjena 5, dok je na sedam pitanja ocjenu 5 dalo preko 60% studentata, dok su na tri pitanja studenti ocjenu 5 dali u preko 70% slučajeva.

Dodatno, a veoma bitno pitanje “Da li prilikom ispunjavanja zahtjeva na nivou nastavnog predmeta postoji uslovljavanje studenata od strane nastavnika/saradnika na bilo koji način (kupovina knjiga, privatni časovi, materijalni pokloni i dr.)?” dobilo je negativan odgovor u 98.25% slučajeva, u 1,75% slučajeva studenti smatraju da ovakvo uslovljavanje postoji. Iako je ovo jako mali procenat i u okviru statističke greške, menadžment Fakulteta smatra da je i ovaj postotak previsok za ovakvo bitno pitanje i Dekan Fakulteta, Prof. Dr Vedad Pašić, poziva sve studentice i studente koji imaju indicije da ovakve prakse postoje na Prirodno-matematičkom fakultetu, u potpunoj tajnosti i privatnosti Dekana izvjeste o ovome, kako bi se eventualno poduzele adekvatne mjere protiv odgovornih.

Detaljniji rezultati o rezultati anketiranja bit će javno prezentovani na našoj internet stranici nakon što se rezultati iste prezentuju i analiziraju na Naučno-nastavnom vijeću Fakulteta.

Podijelite ovo: