IZMJENE KONKURSA ZA UPIS STUDENATA

Dana 14.07.2020. godine u dnevnom listu “Dnevni avaz” objavljene su izmjene Konkursa za upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija na fakultete/Akademiju u akademskoj 2020/2021. godini.

Prema izmjenama, podnošenje prijava vršit će se od 20.07. do 31.08.2020. godine dok ostale odredbe Konkursa ostaju nepromijenjene.

Prijava na Konkurs podnosi se na propisanom obrascu (obrazac se može preuzeti na web stranici Univerziteta ispod teksta konkursa), u kojem kandidat mora naznačiti fakultet/Akademiju kao i studijski program na koji se želi upisati.
Kandidati su u obavezi prijaviti se i elektronski, putem prijavnog obrasca koji mogu preuzeti na web stranici Univerziteta, te isti elektronskim putem proslijediti na email adresu: upis2020@untz.ba

Prijavu na konkurs sa odgovarajućom dokumentacijom, kandidat podnosi isključivo, preporučeno putem pošte, u roku utvrđenom Konkursom, na adresu fakulteta/Akademije.

Uz prijavu na konkurs je obavezno priložiti:
– Prijavni obrazac u kojem kandidat mora naznačiti fakultet/Akademiju kao i studijski program na koji se želi upisati.
– Kopije, ovjerene kod nadležnog općinskog organa ili notara:
• svjedočanstvo o završenoj srednjoj školi,
• svjedočanstva za sva četiri razreda srednje škole,
• izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena fotokopija CIPS-ove lične karte, odnosno kopija pasoša za strane državljane,
• uvjerenje o državljanstvu, ne starije od 6 mjeseci,
• uvjerenje nadležnog organa za lica koja pripadaju kategoriji lica utvrđenih članom 19. Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica.

Više informacija možete naći ovdje.

Obrazac za prijavu na konkurs možete naći ovdje.

Podijelite ovo: