FIZIKA – obavijest o upisu na studijski program

Obavještavamo kandidate koji su položili kvalifikacioni ispit na studijskom programu FIZIKA za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija u ak.2018/2019. god. da će se upis obaviti u periodu od 26.09.do 28.09.2018.godine.

Za upis je potrebno:

  • Indeks i kompletan upisni materijal ( kupiti u skriptarnici na Tehnološkom fakultetu )
  • Ljekarsko uvjerenje
  • 2 fotografije veličine 4×6 cm
  • Uplata

Uplatiti:

100,00 KM- VISINA PARTICIPACIJE I 4,00 KM- OSIGURANJE STUDENTA.

UKUPNO 104,00 KM

Studenti koji ostvaruju  pravo po članu 20. Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji („Sl. novine TK“, broj 5/12, 5/14 i 12/16), o čemu su dužni  pružiti  odgovarajući dokaz studentskoj službi fakulteta, uplaćuju 50% od utvrđene visine participacije ,odnosno

50,00 KM – visina participacije i 4,00KM za osiguranje studenta( osiguranje se plaća u cjelosti )

UKUPNO 54,00 KM

Podijelite ovo: