Provođenje naknadnih aktivnosti na poboljšanju kvaliteta rada Univerziteta u Tuzli

Univerzitet u Tuzli je u prethodnom periodu pokrenuo niz naknadnih aktivnosti na poboljšanju kvaliteta rada Univerziteta u Tuzli na osnovu preporuka o akreditaciji Univerziteta u Tuzli dobijenih pri Institucionalnoj akreditaciji Univerziteta, u aprilu 2015. godine, kada je okončana dugotrajna i složena procedura akreditacije i eksterne evaluacije Univerziteta u Tuzli.

Senat Univerziteta u Tuzli, na sjednici održanoj 21.04.2017. godine, donio je Odluku o imenovanju Odbora za upravljanje kvalitetom Univerziteta u Tuzli, u čijem sastavu su imenovani po četiri predstavnika sa svakog fakulteta/Akademije, po jedan predstavnik iz reda:  nastavnika, saradnika, administrativnog osoblja i studenata.

Odbor za upravljanje kvalitetom u narednoj sedmici će provesti anketiranje studenata u cilju studentske evaluacije kvaliteta izvođenja nastave, što predstavlja jednu od mjera u procesu samoevaluacije Univerziteta, a čiji rezultati će biti iskorišteni za unapređenje rada Univerziteta. Anketiranje studenata nije provedeno u zadnje dvije godine, te u tom smislu ova anketa ima veliki značaj za evaluaciju Univerziteta.

Podijelite ovo: